Thursday, 19 July 2018

Einde van de survey/End of the survey

Op woensdagavond 18 juli 2018 om 20:58 stoppen we voor de nacht op 54.17N-0.45E. Op donderdag 19 juli wordt op deze positie de draad weer opgepakt om 2:58 UTC in westelijke richting. Om 5:41 op 54.17N-0.07W wordt het einde van het trasect bereikt, we draaien naar het zuidoosten en beginnen om 8:28 UTC op 53.47N-0.21E aan het laatste transect in oostelijke richting. Er wordt niet meer gevist. We doen nog wel twee CTD opnames (nr 37 en 38) en bereiken het einde van het transect op 53.47N-2.00E om 14:16 uur. Vanaf dit punt zetten we koers naar Scheveningen, waar we op vrijdag 20 juli om 4:00 UTC aankomen in Scheveningen.
On Wednesday 18 July 2018 at 20:58 UTC we stop for the night at 54.17N-0.45E. Thursday 19 July 2018 we continue the survey from this position at 2:58 UTC in western direction. At 5:41 at 54.17N-0.07W we arrive at the end of the transect, turn southeast and start at 8:28 UTC at 53.47N-0.21E on our last transect in eastern direction. No fishing today. We carry out two CTD downcasts (no 37 and 38) and reach the end of the transect at 53.47N-2.00E at 14:16 UTC. From this position we set course towards the port of Scheveningen where we arrive at 20 July 4:00 UTC.

Benoit Berges analyseert de akoestische data van de laatste dag. - Benoit Berges scrutinizes the echograms from the last day.

Vrijdagochtend 20 juli 2018. Vanaf de Tridens kijken we uit op de zeilboten van de Nederlandse teams die hebben deelgenomen aan de Volvo Ocean Race. Tijdens onze afwezigheid vond de finish plaats in de haven van Scheveningen, waardoor de Tridens voor vertrek moest verhuizen naar Den Helder. - Friday morning 20 July 2018. From aboard the Tridens we have a view on the sailing boat of the Dutch teams that took part in the Ocean Volvo Race. During our absence the finish took place in the port of Scheveningen, causing the Tridens to move to Den Helder before departure.
Bubbel-plot van de verspreiding van haring tijdens de Noordzee akoestische survey voor haring en sprot in 2018. De rode stippen geven de CTD stations aan. De blauwe stippen zijn de locaties waar we gevist hebben. Hier staat is het kaartje van vorig jaar.  - Bubble plot of the distribution of herring during the North Sea hydro acoustic survey for herring and sprat in 2018. The red dots indicate the CTD stations. The blue dots are the trawl locations. Here is last years map.

Bubbel-plot van de verspreiding van sprot tijdens de Noordzee akoestische survey voor haring en sprot in 2018. De rode stippen geven de CTD stations aan. De blauwe stippen zijn de locaties waar we gevist hebben. - Bubble plot of the distribution of sprat during the North Sea hydro acoustic survey for herring and sprat in 2018. The red dots indicate the CTD stations. The blue dots are the trawl locations.

Wednesday, 18 July 2018

Wijting in een dikke laag plankton/Whiting amidst a thick plankton layer

Na het bereiken het westelijke uiteinde van het 55.16N transect op 0.18W om 17:00 UTC, draaien we naar het zuidoosten naar het begin van het volgende transect op 54.46N-0.50W. Vlak voordat we deze positie bereiken zien we kleine schooltjes boven de grond en op zo'n 20m onder het oppervlak. We zetten uit voor trek 21 om 20:00 UTC.
After reaching the western end of the 55.16N transect at 0.18W at 17:00 UTC, we turn to the southeast to the start of the next transect at 54.46N-0.50W. Just before arriving at that position we see little schools above the bottom and about 20m under the sea surface.. We shoot the net for haul 21 at 20:00 UTC.

Het net wordt gehaald voor trek 21 in de avondschemering. - The net is being hauled for haul 21 at dusk.

Trek 21, 17 juli 2018, 54.48N-0.53W, 16.8kg wijting(70%) en sprot(30%). - Haul 21, 17 July 2018, 54.48N-0.53W, 16.8kg whiting(70%) and sprat(30%).
Waarschijnlijk zijn de kleine rood gekleurde schooltjes sprot, terwijl de groenige "stippen" kunnen worden toegeschreven aan wijting.
Most likely are the reddish schools sprat, whereas the green "dots" can be allocated to whiting.

Behalve een halve mand wijting en sprot, zitten er ook een blauwe- en een gele haarkwal (Cyanea lamarckii and C. capillata), een kleine Pieterman (Echiichthys vipera), twee kevertjes en 6 exemplaren van de krillsoort Meganyctiphanes norvegica in de vangst. - In addition to half a basket of whiting and sprat, the catch contains a blue jellyfish (Cyanea lamarckii) a lion's mane jelly (Cyanea capillata), a little weever (Echiichthys vipera), two small Norway pouts and six specimens of the krill species Meganyctiphanes norvegica.

De volgende ochtend, woensdag 18 juli 2018, starten we om 3:00 UTC met het 54.46N transect in oostelijke richting. Er is een dikke laag plankton van 10-40m boven de bodem. Om 6:54 UTC op 54.46N-0.21W nemen we een monster met het WP2 planktonnet. Hoewel we de inhoud niet meteen aan boord kunnen analyseren, is wel duidelijk dat het plankton uit veel verschillende - vooral gelatineuze - soorten bestaat.

The next morning, Wednesday 18 July 2018, we start at 3:00 UTC on the 54.46N transect in eastern direction. There is a layer of 10-40m plankton layer visible on the echogram, well above the bottom. At 6:54 UTC at 54.46N-0.21W we collect a sample with the WP2 plankton net. Although we cannot analyse the content immediately on board, a first look reveals that the sample contains a variety of - especially gelatinous - species.

Snelle blik op het planktonmonster van 54.46N-0.21W. Behalve pijlwormen en roeipootkreeftjes zitten er veel (rib)kwalachtige soorten en salpen (Salpida) in. - Quick view in the WP2 plankton sample from 54.46N-0.21W. In addition to arrow worms and copepods, the sample seems to content a lot of  (box)jelly-like species and salps (Salpida).
Om 9:00 vissen we op kleine schooltjes in die planktonlaag. Eigenlijk verwachten we dat het sprot en jonge haring is, maar dat blijkt niet het geval. De vangst bestaat uit wijting.
At 9:00 UTC we fish for small schools amidst the plankton layer. Actually we expected sprat and young herring but the catch consists of whiting.

Trek 22, 18 juli 2018, 54.45N-0.49O, 1250kg wijting. - Haul 22, 18 July 2018, 54.45N-0.49E, 1250kg whiting.

De vangst van trek 22, bestaat uit wijting. - The catch of haul 22 consists of whiting.

Tuesday, 17 July 2018

Bass Rock en dodemans duim/Bass Rock and dead man's finger

Na een verblijf in Leith, vertrekken maandagochten om 4:00 UTC. We varen door de Firth of Forth langs Bass Rock. Dit is een rotsig eiland met een reusachtige vogelkolonie. Er broeden 140.000 Jan van Genten (Morus bassanus) en dat is 10% van de wereldpopulatie! De wetenschappelijke naam van deze vogelssoort is afkomstig van deze rots. Tijdens de survey zien wij veel Jan van Genten. Ze komen af op het schip als we vissen, maar ook tijdens het varen zien we veelvuldig. Ze vliegen in groepjes van of naar Bass Rock. 
After a stay in Leith, we leave on Monday morning 16 July 2018 at 4:00 UTC. While sailing through the Firth of Forth we pass Bass Rock. This is a rocky island with a large bird seabird colony. It inhabits 140.000 pairs of Gannets (Morus bassanus) which is 10% of the worldwide population! The scientific name of this species is derived from from this rock. During the survey we see a lot of Gannets. They are attracted by the vessel when we fish, but we see them also frequently during sailing of transects. They fly in groups to and from Bass Rock.


Zicht op Bass Rock vanaf de Tridens op 16 juli 2018 om 6:00 UTC. - View on Bass Rock from aboard Tridens on 16 July 2018 at 6:00 UTC.

Zicht op Bass Rock op zondag 15 juli 2018 om 6:00 UTC vanaf North Berwick, tijdens een fietstocht van Bram Couperus op zijn gele Coppi fiets. - View on Bass Rock on Sunday 15 July 2018 at 6:00 UTC from North Berwick during a bike trip of Bram Couperus on his yellow Coppi bike.

Bass Rock
Om 8:49 UTC 55.47N-1.39W beginnen we aan het volgende transect in oostelijke richting. We zien weinig vis vandaag. In de avond om 18:00 besluiten we om toch te vissen op enkele kleine schooltjes (trek 18). Helaas is de dichtheid aan scholen te laag om er een terug te vinden en we slagen er weer niet in om een school te vangen: schelvis en wijting.
At 8:49 UTC 55.47N-1.39W we start on the next transect in eastern direction. We do not see much fish today. In the evening at 18:00 UTC we decide to give it a try and shoot the net for a few little schools at the bottom (haul 18). Unfortunately the density of schools is too low to find them back and again we do not hit one: haddock and whiting.

Trek 18, 16 juli 2018, 55.44N-0.43.72O, 47 kg schelvis (50%) en wijting(50%). - Haul 18, 16 Juli 2018, 55.44N-0.43.72E, 47kg haddock(50%) and whiting (50%).
De volgende ochtend, dinsdag 17 juli 2018 om 5:30 UTC, in een mooie en kalme zee, zien we flinke haringpalen op het echogram, waarop we uiteraard uitzetten (trek 19, 55.16N-0.40O). The next morning UTC, tuesday 17 July 2018 at 5:30 UTC, in a nice and calm sea, we see large herring pillars on the echogram. Of course we shoot the net for those (haul 19, 55.16N-0.40E).


De zee 'sochtends op 17 juli 2018. - The sea in the morning of 17 July 2018.


Trek 19, 17 juli 2018,  5474kg jonge haring (15-21cm). - Haul 19, 17 July 2018, 5474kg young herring. (15-21cm).


Stuurman Jan Bakker met de vangst van trek 19. - Mate Jan Bakker with the catch of haul 19.
Tijdens de trek heeft de grond pees van het net de grond geraakt. Dat kun je duidelijk zien aan het bodem materiaal dat uit de mazen valt tijdens het halen. Op het dek liggen schelpen - oud en al lang dood - van de soort Noordkromp (Arctica islandica). Deze schelpensoort kan meerdere honderden jaren oud worden. Op de meeste van de schelpen groeit dodemans duim (Alcyonium digitatum), een zachte koraalsoort.
During the haul the bottomrope of the net must have touched the bottom. This is apparent from the bottom stuff which drop from the meshes during hauling. Old (already dead) clams of the species Quahog (Arctica islandica) are scattered on the deck. This species can reach an age of several hundreds of years. On most of the quahogs grows dead man's finger (Alcyonium digitatum), a soft coral species.

Oude schelpen van noordkrompen (Arctica islandica) met dodemansduim (Alcyonium digitatum), links vooraan een zeester Hippasteria phrygiana, rechts achter een kapotte augustinuskrab (Lithodes maja). - Old shells of quahogs (Arctica islandica) dead man's finger (Alcyonium digitatum), in front left a cushion's sea star (Hippasteria phrygiana), at the back right a damaged Norway king krab (Lithodes maja).

De zachte koraalsoort dodemans duim (Alcyonium digitatum) op een schelp van een Noordhoorn (Neptunea antiqua), noordkrompen (Arctica islandica) en een kapotte augustinuskrab (Lithodes maja). - The soft coral species dead man's finger (Alcyonium digitatum) on a shell of a red whelk (Neptunea antiqua), quahogs (Arctica islandica) and a damaged Norway king crab (Lithodes maja).

Na trek 19 nemen we een monster van de dichte planktonlaag boven de bodem met het WP2-net. After haul 19 we take a sample of the dense plankton layer above the bottom with the WP2 net.


Een kleine kwal (ongeveer 3cm) in het WP2 planktonmonster na trek 19. Het gaat waarschijnlijk om een klein exemplaar van de hydromeduse Staurostoma mertensii. - A little jellyfish (approximately 3cm) in the WP2 plankton sample after haul 19. Probably it is a small specimen of the hydro medusa Staurostoma mertensii.

Om 12:00 UTC doen we trek 20 op kleine schooltjes, die we niet terugzien op de trawlsonar hetgeen een halve mand schelvis en wijting oplevert. We varen verder naar het westelijke uiteinde van het transect. At 12:00 UTC we carry out haul 20 on small schools that we do not see back on the trawl sonar. The catch is half a basket of haddock and whiting. We proceed to the western end of the transect.


Trek 20, 17 juli 2018, 55.17N-0.12W, 22kg schelvis(60%) en wijting(30%). - Haul 20, 17 July 2018, 55.17N-0.12W, 22kg haddock and whiting(30%).

Vangst van trek 20 (van linksonder met de klok mee): wijting, grauwe poon en schelvis. - Catch of haul 20 (from left below clockwise): whiting, grey gurnard and haddock. 


Monday, 16 July 2018

Zwem- spring- en draai haring/ Swim-, jump- and turn herring


Op 11 juli starten we om 2:01 UTC op 56.58N-1.05O in oostelijke richting. Omdat we in tijdnood zitten besluiten we om vandaag door te varen en niet te vissen. Bovendien schrappen we het stuk transect tussen 56.46N-0.53W en 56.46N-2.08W. Om 11:32 op 56.57N-1.59O zetten we koers naar het zuiden en anderhalf uur later varen we op het 56.42N transect richting het westen. We varen vandaag tot 56.42N-0.49W. 'S nachts zetten we koers naar het begin van het volgende transect.
On 11 July we start at 2:01 UTC at 56.58N-1.05E in eastern direction. As we anticipate a lack of time later in the survey we decide to keep sailing today without fishing. Also we skip the part of the transect between 56.46N-0.53W and 56.46N-2.08W. Om 11:32 UTC at 56.57N-1.59E we change course to south and one and an half  hour later we sail the 56.42N transect towards the west. We sail till 56.42N-0.49W. At night we set course to the start of the next transect.

De volgende dag, donderdag 12 juli vertrekken we om 3:04 UTC vanaf 56.27N-0.30W in oostelijke richting. Om 9:30 zien we enkele scholen en zetten uit voor trek 14. We krijgen deze scholen niet te pakken. De vangst bestaat uit schelvis, wijting en toch ook wat jonge haring.
The next day, thursday 12 July we depart at 3:04 UTC from 56.27N-0.30W in eastern direction. At 9:30 we spot some schools an shoot the net for haul 14. We do not manage to catch these schools. The catch consists of haddock, whiting and some young herring.

Trek 14, 12 juli, 56.28N-1.36O, 420kg schelvis (60%), wijting (30%) en haring (5%); tijdens het vissen is het niet gelukt om (een van) de scholen te vangen. - Haul 14, 12 July, 56.28N-1.36E, 420kg haddock (60%), whiting (30%) and herring (5%). During the haul we did not manage to catch (one of the) schools(s).

De vangst van trek 14 bestaat uit schelvis en wijting. - The catch of haul 14 consists of haddock and whiting.


In de vangst van trek 14 zit ook een augustinuskrab (Lithodes maja). Deze is levend weer overboord gegaan. - In the catch of haul 14 was a Norway king crab (Lithodes maja). We released it alive.


Wat een schoonheid! - What a beauty!
Om 15:25 UTC bereiken we het einde van het transect op 56.71N-1.56W en buigen af naar het zuidwesten. Bij het begin van het volgende transect (17:35 UTC) zien we veel scholen aan de grond (trek 16). Ook deze krijgen we niet te pakken! We pikken ze op met de sonar en varen er op af. Vervolgens zien we ze onder het schip op het echogram, maar ze komen nooit in het net terecht. Onder bemanning en onderzoekers beginnen we te praten over "zwemharing" (omdat ze wegzwemmen voor het net), "springharing" (omdat ze telkens wegspringen) en "draaiharing" (omdat we all vissende rondjes draaien bij onze pogingen om de haring toch te pakken te krijgen). Het is om gek van te worden! Uit ervaring weten we dat het soms heel moeilijk is om scholen te vangen bij helder weer, midden op de dag, maar het lukt nu zelfs niet in de avond. Vangst: alweer schelvis en wijting.
At 15:25 UTC we reach the end of the transect at 56.71N-1.56W and turn to southwest. At the start of the next transect (17:35 UTC) we see many schools at the bottom (haul 16). Like the schools before, we are not able to catch them! We pick them up with the sonar and head for them. Next, we see them under the vessel on the echogram but they never end up in the net. Among the crew and the scientists we start to talk about "swim herring" (because they keep swimming away from the net), "jump herring" (because they repeatedly jump away) and "turn herring" (because we keep fishing in circles in our attempts to get them). It makes us crazy! From experience we know that it is sometimes difficult to catch schools in bright weather in the middle of the day, but it seems that even in the evening we are not successful. Catch: again haddock and whiting.


Trek 15, 12 juli 2018, 56.13N-1.26O, 71kg schelvis (65%) en wijting35%. - Haul 15, 12 July 2018, 56.13N-1.26E, 71kg haddock (65%) and whiting (35%).

Twee pijlinktvissen (Illex coindetiI) in de vangst van trek 15. - Two squids (Illex coindetii) in the catch of haul 15.

Na trek 15, die uren heeft geduurd, stoppen we en pakken pakken de draad weer op de volgende ochtend, vrijdag 13 juli 2018, om 3:08 UTC in westelijke richting. Om 6:30 zien we weer scholen en proberen het nu in de ochtend, maar ook dit keer vangen we geen haring. Om helemaal eerlijk te zijn: we beginnen ons af te vragen of dit eigenlijk wel haring is. Het is een mysterie.
After haul 15, which took hours, we stop and pick up the work the next morning, Friday 13 July 2018 at 3:04 UTC in western direction. At 6:30 UTC we see again schools and try to catch them - now in the morning -, but like before we do not catch herring. Frankly: we start to doubt whether this is herring at all. It is a mystery.

Dit is waarom we denken dat het schooltjes haring zijn: we zien geen enkele keer dat we een school echt "raken" op de trawl sonar; de scholen lijken snel te zwemmen en dat past bij haring.
Dit is waarom we denken dat het misschien toch geen haring is: er zit geen haring in de vangst. Er zit wel schelvis en wijting in het net. Dit zijn grond-gebonden soorten en misschien duiken ze onder de grondpees door.
This is why we think that the schools represent herring: we do not see that we actually "hit"a school on the trawl sonar; the schools seem to swim fast and that fits to herring.
This is why we think that it might not be herring: there is no herring in the catch. There's haddock and whiting in the net. These are demersal species and they may escape underneath the ground rope.

Maaarrrrr: tijdens het vissen zagen we al dat de vis onder de grondpees probeert te duiken - normaal gedrag voor haring en veel andere vis - en daarom vissen we heel stijf aan de grond. Zo stijf dat we in trek 15 zelf een slijmprik in de vangst hadden. Dat is een soort die ingegraven leeft in de modder! In trek 14 zat een Augustinus krab. Dat is ook een soort die op de bodem leeft. Je zou dus verwachten dat de vangsten - haring of niet - groter zouden moeten zijn. De mogelijkheid voor de vis om onder de grondpees te ontsnappen is dus niet zo groot.
However: during fishing we already noticed that the fish tries to escape under the ground rope - normal behaviour for herring and many other species - and that is why we fish extremely close to the bottom. So close, that we actually caught a hagfish in haul 15. This is a species that lives buried in the mud! In haul 14 we caught a Norway king crab, which is also a species that live on the bottom. Hence, you would expect larger catches whatever species the schools consists of. The possibility for fish to escape underneath the ground rope is not the big.

We weten het niet zeker. Dit is een voorbeeld van een stukje onzekerheid in het visserijonderzoek. Gelukkig zal weinig invloed hebben op de onder- of overschatting van de haring in het hele gebied, omdat deze hoeveelheid in het niet valt bij de hoeveelheid haring in het noorden van het gebied.
We just don't know for sure. This is an example of a piece of uncertainty in fisheries research. Luckily it will have not much impact on the overall estimation of the herring stock in the whole area because compared to the amount of herring in the northern part of the area, these schools are minor.

Trek 16, 13 juli 2018, 56.12N-0.23O, 692 kg schelvis (80%) en wijting (20%). -  Haul 16, 13 Juli 2018, 56.12N-0.23E, 692 kg haddock (80%) and whiting (20%).


De vangst van trek 16: schelvis en wijting en een(!) haring. We hebben uren hierop gevist, maar zijn er niet in geslaagd omeen van de scholen te pakken te krijgen. Ze leken het net telkens te ontwijken. - The catch of haul 16: haddock mixed with some whiting and one(!) herring. We trawled for hours and were not able to catch one of the schools in the area. The schools seemed to escape the net.

Tegen het einde van de het transect  in de avond (17:45 UTC) zetten we uit voor een dichte laag boven de bodem. De vangst is bestaat uit enkele kilo's gemengde soorten, maar op deck en in de mazen van de kuil treffen we kristalgrondel aan: waarschijnlijk bestaat de laag uit deze soort. Kristalgrondels zijn te klein om met onze trawl te vangen. Voor de vistrek nemen we nog een monster van de planktonlaag op 25m met het WP2 planktonnet (kleine roeipootkreeftjes). Om 22:39 UTC zijn we aan het einde van het transect op 6.16N-2.26W en zetten koers naar Leith voor het weekend.
Towards the end of the transect  in the evening (17:45 UTC) we shoot the net for a dense layer at the bottom. The catch consists of a few kg's of mixed species, but on the deck and in the meshes are cristal gobies: it is likely that the layer is made up of this species. Cristal gobies are too small to catch with our trawl. Before the haul we take a sample of the layer at 25m with the WP2 plankton net (small copepods). At 22:39 UTC we finish the transect at 56.16N-2.26W and set course to the port of Leith.

Trek 17, 13 juli, 56.16N-1.22W, enkele kg's gemengde soorten, waarschijnlijk niet representatief voor de laag - Haul 17, 13 July, 56.16N-1.22W, a few kg's of mixed species probably not representative for the layer.


Een handvol Kristalgrondels (Crystallogrobius linearis) opgeraapt van deck na trek 17. - A handful of cristal gobius (Crystallogrobius linearis) picked up from the deck after haul 17.


Hendrik meet de kristalgrondels, Andre noteert. - Hendrik measures the cristal gobies, Andre noteert.


Kristalgrondels (Crystallogobius linearis) - Cristal gobies (Crystallogobius linearis)


De vangst van trek 17: enkele grauwe ponen, een schar, een pijlinktvis (Loligo forbesii), enkele sprotjes en wat jonge schelvisjes - The catch of haul 17: some grey gurnards, a dab, a squid (Loligo forbessii), a few sprats sprat and youngs. haddock
De volgende ochtend om 8:30 UTC lopen we de haven binnen van Leith. Het weer is windstil en zonnig. The next morning at 8:30 UTC we arrive at the port of Leith. The weather is calm and sunny.

De haven van Leith op zaterdagochtend 14 juli 2018. - The port of Leith on Saturday morning 14 July 2018.

Het koninklijk schip de Brittania ligt als museumschip aan de kade. Wij gaan er naast liggen. - The Royal vessel Brittania as museum at the quay. We harbour next to it.


Reflectie van het Visserijonderzoekingsvaartuig de Tridens in de ramen van het gebouw aan de kade. - Reflection of the Fishery Research Vessel in the windows of the building at the quay.Tuesday, 10 July 2018

Start derde week na een weekend in Aberdeen/Start third week after a stay in Aberdeen

Na een weekend-verblijf in Aberdeen verlaat de Tridens de haven op maandag 9 juli 2018 om 5:00 UTC, een uur later dan gepland vanwege druk scheepsvaartverkeer. Er wordt koers gezet naar het begin van het volgende transect op 57.27N-1.39W waar we van start gaan om 6:49 UTC. Om 8:00 UTC stoppen we om uit te zetten op kleine schooltjes boven de grond in Buchan Deep (trek 10): sprot, schelvis en 10% haring. After a weekend stay in Aberdeen Tridens departs port on Monday 9 July 2018 at 5:00 UTC, een hour later than planned due to heavy ship traffic. We set course to the start of the next transect at 57.27N-1.39W where the survey rebegins at 6:49 UTC. At *:00 UTC we stop to shoot the net for little schools above the bottom in Buchan Deep (haul 10): sprat, haddock and 10% herring.

Trek 10, 9 juli 2018, 57.26N-1.15W, 507kg sprot (55%), schelvis (20%) en jonge haring(15%). - Haul 10, 9 July 2018, 57.26N-1.15W, 507kg sprat (55%), haddock (20%) en young herring(15%).
Om 17:30 wordt gevist op kleine kompakte scholen, stijf op de grond (trek 11). Dit levert 8 ton haring op. De bemanning is blij, want er zitten goede maatjes tussen. At 17:30 we fish for small compact schools, right at the bottom (haul 11). This yields 8 tons of herring. The crew is happy because there are quiet a few good "maatjes herring" in the catch.


Trek 11, 9 juli 2018, 57.27N-1.03O, 9238kg haring. - Trek 11, 9 July 2018, 57.27N-1.03O, 9238kg herring.
Er waait vandaag een stevige wind  uit NNW richting; 5-6 beaufort. Het mooie zomerweer is voor eventjes weg. Today the wind blow hard from NNW direction with a force of 5-6 beaufort. For the moment the nice summer weather is over.

We stoppen voor de nacht om 21:14 UTC op 57.27N-1.29O en starten op dit punt de volgende dag, dinsdag 10 juli 2018 om 2:08 UTC. We stop for the night at 21:14 at 57.27N-1.29E and start from this position the next day, Tuesday 10 July 2018 at 2:08 UTC.


Trek 12,  10 juli 2018, 57.27N-1.23O, een dichte laag aan de bodem, die vooral goed te zien is op de 38, 70 en 120 kHz. Op de 18 kHz is de laag niet te zien. - Haul 12, 10 July 2018, 57.27N-1.23E, a dense layer close above the bottom, which is in particular visible on the 38, 70 and 120 kHz frequencies. It's not visible on the 18 kHz.


Trek 12, terwijl we over de laag varen voordat we het net uitzetten, verschijnen er enkele schooltjes. De vangst: 76kg wijting(60%) en schelvis(30%) - Haul 12, while steaming over the layer before shooting, some schools appear.
De vangst bestaat uit twee manden wijting en schelvis: die behoren bij de rode schooltjes. Wat is die laag dan? Hiervoor nemen we een monster met het WP2-planktonnet. Hierin zitten vooral veel roeipootkreeftjes (Calanus) en pijlwormen (Chaetognatha). - The catch consists of two baskets whiting and haddock: they belong to the small red schools. So what's that layer? To find this out, we take a sample with the WP2 plankton net. In the sample are a lot of copepods (Calanus) and arrow worms (Chaetognatha).

Vangst van trek 12: twee manden wijting, schelvis enook nog wat oude haring van de vorige trek. - Catch in haul 12: two baskets of whiting, haddock and some old herring from the previous haul.Het nemen van een planktonmonster met het WP2-planktonnet, direct na trek 12. - Taking a plankton sample with the WP2 plankton net, right after haul 12.
Terwijl we het westelijk einde van het transect naderen, om 17:30 UTC (een half uur voor het begin van het WK duel tussen Frankrijk en Belgie in de halve finale) zien we scholen onder de oppervlakte en zetten uit voor trek 13. De vangst is niets, afgezien van zeer kleine zandspiering (Ammodytes marinus) en sprot die gestoken zitten in de mazen van het achternet. While approaching the western end of the transect at 17:30 UTC (half an hour before the world cup match between France and Belgium in the half finals) we see schools close to the surface and shoot the net for haul 13. The catch is nothing, except for very small sandeel (Ammodytes marinus) and sprot stuck in the meshes of the rear net.

Trek 13, 10 juli 2018, 57.13N-0.52W, trawl in de eerste 30m vanaf de oppervlakte. Vangst: enkele makrelen en schelvissen, kleine zandspiering (Ammodytes marinus) en kleine sprot gestoken in de mazen van het achternet. - Haul 13, 10 July 2018, 57.13N-0.52W, trawl  in the first 30m  from the surface. Catch: some mackerel and haddock, some small sandeel (Ammodytes marinus) and sprat stuck in the meshes of the rear net.

Vangst van trek 13: zeer jonge zandspiering (Ammodytes marinus) en sprot. Rechtsonder een kristalgrondel (Chrystalogobius linearis)  - Catch of haul 13: very young sandeel (Ammodytes marinus) and sprat. To the right below is a crystal gobius (Chrystalogobius linearis).
Om 22:15 bereiken we het westelijke uiteinde van het transect op 57.16N-1.46W en varen 'snachts door naar het begin van het volgende transect (56.57N-1.05W). - At 22:15 we arrive at the western end of the transect at 57.16N-1.46W en steam to the start of the next transect at 57.16N-1.46W during the night.

10 juli 2018: ook aan boord ontsnappen we niet aan de gebeurtenissen in de rest van de wereld. Na zijn akoestische wacht - NL tijd 16:00 - 20:00 - kijkt Fransman Benoit naar de halve finale Frankrijk - Belgie van het WK voetbal. -  10 July 2018: even on board we do not escape from the events elsewhere in the world. After his acoustic shift - Dutch time 16:00 - 20:00), Benoit watches the world cup half final match between France and Belgium.

Saturday, 7 July 2018

Jaarlijkse haring survey van start na succesvolle calibratie van de apparatuur/Yearly herring survey has started after successful calibration of the equipment

Bij het schrijven van deze eerste bijdrage dit jaar aan deze blog, zijn we al bijna twee weken op zee voor de jaarlijkse bestandsopname van haring in de Noordzee. During writing of this first blog, we are already two weeks at sea for the yearly survey for herring and sprat in the North Sea.

Maandag 25 juni 2018, vlak na de lunch is de Tridens vertrokken naar Scapa Flow (Orkney) om de hydro akoestische apparatuur te calibreren. Het vertrek vond dit plaats vanuit Den Helder, omdat er in Scheveningen geen plaats was in verband met de finish van Volvo Ocean Race. On Monday 25 June 2018, shortly after lunch, the Tridens left for Scapa Flow (Orkney) in order to calibrate the acoustic equipment. Departure took place this time from the port of Den Helder, because in Scheveningen there was no place for the vessel due to the finish of the Volvo ocean race. 


Vertrek haven Den Helder en de locatie waar de akoestische apparatuur gecalibreerd wordt. - Port of departure Den Helder and the the location where the acoustic will be calibrated.

De verwachte aankomst in Scapa Flow is dinsdag in de avond. Vanwege het kalme zomerweer hebben Dirk Burggraaf en Serdar Sakinan, onze akoestische specialisten, alle gelegenheid om alles in gereedheid te brengen voor de calibratie. The Estimated Time of Arrival (ETA) in Scapa Flow is tuesday in the evening. Because of the sunny and calme weather Dirk Burggraaf and Serdar Sakinan, our acoustic specialists, have lots of opportunity and time to prepare everything for the calibration.

Bij de calibratie van een wetenschappelijk echolood, wordt een referentie object - een metalen bol - in de geluidsbundel van de transducer gehangen. Van de bol is bekend wat de echo is bij een gegevens frekwentie. De bol wordt onder het schip gehangen met drie of vier hengels (de Tridens maakt gebruik van vier hengels). Door het draad op de molens van de hengels te vieren en in te halen kan de bol door de hele doorsnede van de geluidsbundel bewogen worden. Zo kan de gevoeligheid van alle sectoren in de transducer worden gemeten. Op grond van de metingen wordt een correctiefactor berekend en ingevoerd in de software van het echolood. For the calibration of a scientific echosounder a reference target - a metal sphere - is positioned in the sound beam of the the transducer. The target strength of the sphere at a given frequency is known. The sphere is held under the vessel by means of three or four rods (Tridens uses four rods). By extending and winding up the ropes the sphere is moved through a horizontal intersection of the beam. Thus the sensitivity of all sections in the transducer can be measured. From these measurements a correction factor is calculated which is applied in the software of the echosounder.
Schematische weergave van een calibratie opstelling met een metalen bol die in de geluidsbundel van het echolood wordt heen en weer bewogen door middel van drie hengels. - Schematic presentation of a calibration set up with a metal sphere which is moved within the sound beam by means of three rods.

Dirk en Serdar installeren dinsdagavond samen met de bemanning de hengels met de op afstand bestuurbare molens op het hekwerk van het voordeck. Om 22:00 UTC hangt de bol precies in het midden op 15m onder de 38 kHz transducer.


Postitie van de transducers in de drop kiel. - Position of the transducers in the drop keel.
Aangroeisel aan de onderkant van de transducers, met name van zeepokken. Voor de survey wordt het oppervlak voorzichtig schoon gemaakt. - Fouling at the underside of the transducers, mainly sea pocks. Before the survey, the surface is cleaned carefully.

Opbouwen van de calibratie hengels op dinsdagavond 26 juni 2018 in Scapa Flow - Installation of the calibration equipment on Tuesday 26 June 2018 in Scapa Flow.

Woensdagochtend 27 Juli met zonsopgang wordt gestart met de calibraties. Van te voren wordt eerst nog de watertemperatuur en de saliniteit bepaald: deze zijn van invloed op de snelheid van het geluid onder water en dus op de metingen voor de calibratie. The calibration is started the next morning at sunrise, Wednesday 27 July. Just before the temperature and salinity are being measured as these affect the sound speed in water and hence the measurements for the calibration.

De bol wordt horizontaal door de geluidsbundel heen bewogen. Per calibratie van een transducer worden ongeveer 400 metingen verricht. Per transducer worden drie calibraties uitgevoerd: na de eerste serie van metingen wordt een correctiefactor ingevoerd; dit wordt nog twee maar herhaald.
Aangezien we zes verschillende transducers in onze drop kiel hebben, moeten er miniaal 3x6=18 calibraties worden uitgevoerd. Daarnaast staan er ook nog enkele experimentele metingen op het programma en de calibratie van het multi beam echolood die in zijn eentje goed is voor 22 transducers. De uiterste bundels maken een hoek van 90 graden, waardoor er een veel grotere gebied onder en naast het schip wordt bestreken. Ter vergelijking: een gewone transducers heeft een hoek van 7 graden. The sphere is being moved through an intersection of the sound beam. Per calibration of a single transducer approximately 400 measurements are being taken. Per transducer we carry out three calibrations: after the first series of measurements a correction factor is applied; this is being repeated twice. Since we have six transducers in our drop keel, we have to execute 3x6=18 calibrations as a minimum. In addition we plan to do some experiments and we have to calibrate the multi beam echosounder which contains 22 transducers on its own. The outer beams make an angle of 90 degrees, resulting in a much larger area covered in comparison to a common transducer (7 degrees).


Scherm van het calibratie programma. De rode en blauwe punten binnen de cirkel zijn de meetpunten die zijn verzameld door de metalen bol te bewegen in een horizontaal vlak in de geluidsbundel. - Screen of the calibration program. The red and blue dots within the cirkel represent the measurements that have been collected by moving the metal sphere on one level in the sound beam.
Een van de calibratie-hengels met aan de onderkant de spoel met draad die wordt aangedreven door een op afstandbestuurbare motor. Daarboven hangt een CCTV camera, zodat de onderzoekers in de akoestische ruimte kunnen zien of alles naar behoren werkt. - One of the calibration rods with underneath the coil with thread which is powered by a remote controlled motor. Above is a CCTV camera for the use of the researchers to monitor if everything works fine.
De twee calibratie-hengels aan stuurboord. - The two calibration rods at starboard.

Die woensdag worden er 17 calibraties uitgevoerd. Donderdag is voor de experimenten en de multi beam transducers. In de avond wordt de opstelling snel afgebroken en koers gezet naar Aberdeen, waar men de volgende dag, vlak voor de lunch arriveert. That wednesday 17 calibrations are being carried out. Thursday is reserved for the planned experiments and the multi beam transducers. In the evening the equipment is rapidly uninstalled after which course is set to Aberdeen. Arrival in port is shortly before lunch.


Tridens verlaat de haven van Aberdeen op 1 juli 2018 om 19:00 UTC. Op 2 juli om 2:15 UTC zijn we aan het begin van de raai op 58.28N-2.45W. Na wat problemen met de synchronisatie tussen de verschillende apparaten, gaan we van start om 2:42 UTC. - Tridens leaves the port of Aberdeen on 1 July 2018 at 19:00 UTC. On 2 July at 2:15 UTC we arrive at the beginning of the first transect at 58.28N-2.45W. After some problems with the synchronisation of the acoustic devices, we start with echo integration at 2:42 UTC.

Trek 1, 2 juli 2018, 58.28N-0.47W, 662 kg haring - Haul 1, 2 Juli 2018, 58.28N-0.47W, 662 kg herring


Trek 1, de eerste haring loopt over de sorteerband. - Haul 1, the first herring on the sorting belt.
Op 58.28N-0.47W om ongeveer 7:00 UTC zien we de eerste voorzichtige aantekeningen van haring op het echogram (trek 1). Verder naar het oosten, nemen de scholen haring op het echogram toe en op 58.28N-0.9O om 11:15 zetten we weer uit (trek 2). De vangsten bestaan zowel uit grote als kleine haring. - At 58.28N-0.47W, 7:00 UTC, we see the first recordings of herring on the echogram (haul 1). Further east the numbers of schools increase and at 58.28N-0.9E we shoot the net for haul 2. The catches consist of a micture of small and larger sized herring.

Trek 2, 2 juli 2018, 58.28N-0.09W, 10000 kg haring - Haul 2, 2 Juli 2018, 58.28N-0.09W, 10000 kg herring

Om 19:44 UTC bereiken we het oostelijke uiteinde van de eerste raai (58.28N-2.00O) en draaien in zuidelijke richting naar de start van het volgende transect op 58.13N-2.00O) waar we om 21:10 UTC aankomen en stoppen voor de nacht op 58.13N-2.00O. De volgens ochtend om 2:05 UTC starten we vanaf dit punt in westelijke richting. At 19:44 UTC we arrive at the eastern end of the first transect (58.28N-2.00E) and turn south to the next transect at 58.13N-2.00E waar we arrive at 21:10 UTC and stop for the night at 58.13N-2.00E. The next morning we start from this position at 2:05 UTC in western direction.

Trek 3, 3 juli 2018, 58.13N-1.01O, 2400 kg haring (2% kever) - Haul 3, 3 Juli 2018, 58.13N-1.01E, 2400 kg herring (2% Norway Pout)

Op dinsdag 3 juli maken we het 58.13N-transect af, draaien om 17:28 UTC zuidoost naar het volgende transect en stoppen om 21:02 op 57.57N-1.32W. Vandaag wordt een keer gevist ('sochtens om 5:30; trek 3).  On tuesday 3 July we finish the 58.13N transect, turn Southeast at 17:28 UTC to the next transect and stop at 21:02 at 57.57N-1.32W. Today we fish once (in the morning at 5:30; haul 3).

In trek 3 zitten ook een paar manden zwarte koolvis (Pollachius virens). - In haul three are two baskets of saithe (Pollachius virens).

Trek 4, 4 juli 2018, 57.57N-0.03W, 120 kg haring - Haul 4, 4 Juli 2018, 57.57N-0.03W, 120 kg herring


Trek 5, 4 juli 2018, 57.57N-0.56O, 5100kg haring - Haul 5, 4 Juli 2018, 57.57N-0.56E, 5100kg herring

Op 4 juli starten we om 2:04 UTC op 57.57-1.30W naar het oosten, bereiken het einde van het transect om 16:33 UTC op 2.00O, draainen naar het zuiden en varen een stuk van het 57.42N-transect tot 57.42N-0.43O (21:33 UTC). Vandaag doen we twee vistrekken (trek 4 en 5 om 7:00 en 11:30 UTC). De schooltjes van trek 4 zijn moeijlijk te vangen. Ze ontsnappen telkens aan het net. Uiteindelijk valt de vangst erg tegen (120kg haring). On the 4th of July we start at 2:04 UTC at 57.57-1.30W to the east, arrive at the end of the transcet at 16:33 UTC at 2:00E, turn south and sail a section of the 54.42N transect till 57.42N-0.43O (21:33 UTC). Today we carry out two hauls (haul 4 and 5 at 7:00 and 11:30 UTC). The schools of haul 4 are difficult to catch. They keep escaping from the net. In the end the catch is only 120kg of herring.
Trek 6, 5 juli 2018, 57.42N-0.25W, 1211 kg haring (en wat wijting, schelvis, 5%kever) - Haul 6, 5 Juli 2018, 57.42N-0.25W, 1211 kg herring (and some whiting, haddock, 5%Norway pout)

Op 5 juli varen we naar het westelijke uiteinde van het 57.42N transect op 1.53W. We bereiken dit punt om 18:48 UTC en zetten koers naar het begin van het eerste diagonale transect in de Moray Firth op 58.00N-3.30W. Er is veel haring te zien en we vissen vandaag drie keer: trek 6, 7 en 8 om 6:30, 10:00 en 15:30 UTC. Trek 7 duurt maar liefst 3 uur. De schooltjes ontsnappen telkens aan het net. Trek 8 is een trek vlak onder het oppervlak. On 5 July we sail to the western end of the 57.42N transect at 1.53W. We arrive at this position at 18:48 UTC and set course to the start of the first diagonal transect in the Moray Firth at 58.00N-3.30W. We see a lot of herring and fish three times: haul 6, 7 and 8 at 6:30. 10:00 and 15:30 UTC. Haul 7 lasts for three hours. The schools keep escaping from the net.

Trek 7, 5 juli 2018, 57.42N-0.47W, 510 kg haring en wijting - Haul 7, 5 Juli 2018, 57.42N-0.47W, 510 kg herring and whiting
Trek 7, haring en wijting op de opvoerband. - Haul 7, herring and whiting on the conveyor belt.


Trek 8, 5 juli 2018, 57.42N-1.28W, 75kg schelvis en zandspiering - Haul 8, 5 Juli 2018, 57.42N-1.28W, 75kg  haddock and sandeel.

Trek 8, jonge zandspiering (Ammodytes marinus). Ze komen niet terecht in de kuil, maar blijven steken in de mazen. Deze zijn verzamelt aan dek bij het halen van het net. - Haul 8, young sandeel (Ammodytes marinus). They do not end up in the codend but stick in the meshes. These specimens have been collected on deck during hauling. 

Zandspiering uit trek 8 - Sandeel from haul 8.

Trek 9, 6 juli 2018, 57.51N-2.39W, 1306kg sprot (10% haring); we vermoeden dat de wazige laag boven de bodem wordt gevormd door kristal grondel (Crystallogobius linearis) - Haul 9, 6 July 2018, 57.51N-2.39W, 1306kg  sprot, (10% herring); we suspect that the layer just above the bottom consists of crystal gobius (Crystallogobius linearis). 

Trek 9, halen. - Haul 9, hauling.

Trek 9, de netsonde - een kleine sonar waarmee je kan zien wat in de netopening zit - komt binnen bij het halen. - Haul 9, the netsounder comes in during hauling. This is a small sonar used to see what is in the net opening during the haul.

Trek 9, sprotjes in de mazen gestoken. - Haul 9, sprat, stuck in the meshes.

Trek 9, de kuil met de vangst wordt opgehezen. - Haul 9, the codend with the catch is hoisted up.

Trek 9, het openen van de kuil boven het open luik naar de last. - Haul 9, opening of the codend above the open hatch of the hold.

Trek 9, kristal grondels, gevonden in de mazen van het net en op deck. Deze visjes zo klein dat we ze niet aantreffen op de sorteerband, doordat ze tussen de mazen en kieren verdwijnen. - Haul 9, crystal gobies, found in the meshes of the net and on deck. These fishes are so small that we do not see them on the sorting belt, because they disappear through meshes and crack.

Eerste indruk van  de verspreiding van haring in de eerste vier dagen van de survey. - First impression of the abundance of herring after the first 4 four days of the survey.