Monday, 24 July 2017

Thuis!/Back home!

Op donderdag 20 juli om 16:30 UTC komen we aan in de haven van Scheveningen. Na deze survey worden de resultaten geanalyseerd, samen met de resultaten van de andere deelnemende schepen, de onderzoeksvaartuigen uit Duitsland, Schotland, Denemarken en Noorwegen. Pas dan weten we hoeveel volwassen en onvolwassen haring er in de Noordzee zit.
Thursday 20 July at 16:30 UTC we arrive at the port of Scheveningen. After this survey the results will be analysed together with the results from the other participating vessels, the research vessels from Germany, Scotland, Denmark and Norway. Only than we will know how much adult and juvenile herring there is in the North Sea.

Deze kaart toont de relatieve dichtheid van haring in het door ons onderzochte gebied. De bubbels per interval van 5 nautische mijl zijn een maat voor de hoeveelheid aangetroffen haring/ This map shows the relative abundance of herring in the area that has been surveyed by us. The bubbles per interval of 5 nautical mile are a measure for the quantity of herring.
De volgende ochtend (vrijdag 21 juli), wordt het zware materiaal uit geladen. Wij visserijonderzoekers vertrekken om 9:00 UTC naar het gebouw van Marine Research in IJmuiden. The next morning (friday 21 July), the heavy pieces of equipment is being unloaded. We fishery researchers depart at 9:00 UTC homewards to our building of Wageningen Marine Research in IJmuiden.

De zwaardere onderdelen van onze uitrusting worden met een kraan uit het schip geladen/ The heavier pieces of equipment are being unloaded at the quay in Scheveningen.

Het schip van de kustwacht, de "Barend Biesheuvel" ligt in de zon aan de kade/ The vessel of the coastguard Baren Biesheuvel" lies in the sun at the quay.

Wednesday, 19 July 2017

Haringhaai en kleine pietermannen/ Porbeagle and lesser weevers


Op de 55.17N en 54.47N transecten blijven we af en toe kleine schooltjes zien boven de bodem. Op 17 en 18 juli hebben we er op gevist met wisselende resultataten. We vermoeden dat de rode schooltjes - die op de lagere frekwenties relatief goed te zien zijn - aan het net ontsnappen. De vangsten zijn meestal klein en bestaan voor een deel uit makreel en/of kabeljauwachtigen.
On the 55.17N and 54.47N transects we keep seeing small schools at the bottom. On 17 and 18 July we have been fishing for these records with varying results. We suspect that the red schools - which appear relatively strong on the lower frequencies - escape from the net. The catches are small and consist always for a part of mackerel and/or some gadoids.

Trek 19 - 17 juli 7:30 UTC 55.17N-1.02W: 300 kg sprot/ Haul 19 - 17 July 7:30 UTC 55.17N-1.02W: 300 kg sprat

In de vangst van trek 19 zitten twee pijlinktvissen, Illex en Todaropsis. Hier een beschrijving hoe deze twee soorten onderscheiden kan worden van de gewone pijlintvis, Loligo en hoe je ze onderling uit elkaar kunt houden/ In the catch of haul 19 are two squids, Illex and Todaropsis. Here is a description of how these two species can be distinguised from European an/or Long vinned squid, Loligo and how to recognize the species.


Het net wordt gehaald tijdens trek 19/ The net is being hauled during haul 19

Add caption

Trek 20 - 17 juli 12:15 UTC 55.17N-0.12W: 120 kg makreel, kabeljauwachtigen en sprot/ Haul 20 - 17 July 12:15 UTC 55.17N-0.12W: 120 kg mackerel, gadoids and sprat

De vangst van trek 20 op de transportband vanuit de last. Hij bestaat uit makreel, whiting en sprot/ The catch of haul 20 on the conveyor belt from the hold. It consists of whiting, mackerel and sprat.
Trek 21 - 18 juli 7:30 UTC 54.47N-0.42E: 30 kg makreel, kabeljauwachtigen, sprot, jonge haring/ Haul 21 - 18 July 7:30 UTC 54.47N-0.42E: 30 kg mackerel, gadoids, sprot and young herring


Trek 22 op 18 juli 13:10 UTC bestond uit twee to makreel and een behoorlijk grote haringhaai. De haai viel in de last en de bemanning moest de haai aan haar(!) staart naar het visdeck trekken, waar ze overboord werd gezet. Het dier leefde op dat moment nog. Laten we hopen dat ze dit avontuur overleefd. Het valt nit mee om een zware incidentele bijvangst op een diervriendelijke manier overboord te zetten. We zijn van plan om voor dit soort gevallen een geschikt methode te ontwikkelen. Het gaat veel gemakkelijker als het dier in kwestie wat kleiner is. Op 23 maart, tijdens de blauwe wijting survey, hebben een haringhaai levend overboord gezet door het met z'n drieen de trap op te sjouwen en langs de zij overboord te zetten.
Haul 22 on 18 July 13:10 UTC contained 2 tons of mackerel and a really large porpeagle. The shark fell into the hold and the crew hoisted the heavy animal to the fishing deck, where is was released. The animal (a she) was alive. Let's hope that she survived. It is not easy to put large incidental bycatches over board in an animal friendly way. We will try to develop a routine to do this in the best possible way in the future. It is much easier if an animal is smaller. On 23 March, in the blue whiting survey, we released a porbeagle alive by carrying is with three man up the stairs and drop it over the side.

De vangst an trek 21: makreel, wijting, schelvis, sprot en onvolwassen haring/ The catch of haul 21: mackerel, whiting, haddock, sprot and juvenile haring
Trek 22 - 18 juli 13:10 UTC 54.47N-0.13E: 2100 makreel en een haringhaai/ Haul 22 - 18 July 13:10 UTC 54.47N-0.13E: 2100 mackerel and a porbeagle

Een haringhaai in de vangst van trek 22. Het dier is met de makreel naar beneden in de last gevallen/ A porbeagle in the catch of haul 22. The animal fell down in the hold, together with the mackerel.

De haai wordt naar boven getrokken met een strop om zijn staart.../ The shark is hoisted up with a rope around its tail...
...en aan zijn staart overboord gehezen. Het valt niet mee om een zware incidentele bijvangst overboord te zetten. Voor de toekomst willen we een meer diervriendelijke manier verzinnen/ ...and hoisted over board by its tail. It is not easy to put a heavy bycatch over board . For the future we intend to find a way to do this in a more animal friendly way.

Deze aantekening is alleen op de frekwentie van 333kHz zo sterk. Vermoedelijk is het een concentratie van fytoplankton/ Only the frequency of 333kHz shows the record so strong. It is probably a concentration of phytoplankton.
Trek 23 op 19 juli 5:20 UTC 54.17N-0.17W is weer gericht op hetzelfde soort schooltjes, maar nu bestaat de vangst uit enkele manden haring en... kleine pietermannen. Deze vangst moet heel voorzichtg worden uitgezocht, vanwege de giftige stekels op de rug en de kieuwdeksels.
Haul 23 at 19 July 5:20 UTC 54.17N-0.17W is again directed to the same type of schools, but now the catch consists of a few baskets of herring en... lesser weever. This catch is sorted care, because these little fishes have poisoned spines on the back and the gill covers.


Trek 23 - 19 juli 5:20 UTC 54N-017W: 100kg kleine pietermannen en haring (jong en oud)/ Haul 23 - 19 July 5:20 UTC 54N-017W100 kg lesser weever and herring (adult and subadult)

De vangst van trek 23 bestaat uit kleine pieterman en haring/ The catch of haul 23 consists  lesser weever and herring

Monday, 17 July 2017

Sunderland

We blijven vissen op kleine schooltjes aan de grond, maar dat levert geen monster van haring of sprot op. /We keep fishing on little schools at the bottom, but this does not give as a sample of herring or sprat.

Trek 15 - 13 juli 11:06 UTC 56.16N-0.03E: 50kg makreel, wijting en schelvis/ Haul 15 - 13 July 11:06 UTC 56.16N-0.03E: 50kg mackerel, whiting and haddock

De vangst van trek 15/ The catch of haul 15
Er zit ook een snotolf in de vangst van trek 15/ There is also a lumpsucker in the catch of haul 15

Close up 
Trek 16 - 14 juli 14:20 UTC 56.16N-0.32E: 27 kg makreel, wijting en schelvis/ Haul 16 - 14 July 14:20 UTC 56.16N-0.32E: 27 kg mackerel, whiting and haddock

De vangst van trek 16/ The catch of haul 16
Trek 17 - 14 juli 4:50 UTC 56.01N-0.30E: enkele makrelen, wijting, schelvis drie haringen en een sprot/ Haul 17 - 14 July 4:50 UTC 56.01N-0.30E: a few mackerels, whitings, haddocks, three herrings and a sprat


Drie haringen en een sprot in de vangst van trek 17. Niet genoeg voor een monster, maar wel een bewijs dat ze er wel zijn daar beneden!/ Three herrings and a sprat in haul 17. Not enough for a sample, but proof that they are actually down there!
Op vrijdag 14 juli proberen we het nog een keer. We zetten weer uit op de kleine schooltjes boven de bodem. Later tijdens de trek zien we echo's aan het oppervlak. We halen het net omhoog en vissen ook door deze oppervlakte-laag. De vangst bestaat uit ruim een mand makreel. Vermoedelijk bestaan de schooltjes niet uit makreel, maar hebben wij, zowel de lage als de hoge schooltjes gemist.
On Friday 14 July we try it one more time. We shoot the net for small schools above the bottom. Later during the haul we see recordings at the surface. We haul the net to the surface and fish for some time through this surface layer. The catch is hardly more than a basket of mackerel. We suspect that the schools do not consist of mackerel, but that we actually missed the schools, both the lower and the higher ones.
Trek 18 - 14 juli 8:15 UTC 56.01N-0.08E: 40kg makreel/ Haul 18 - 14 July 8:15 UTC 56.01N-0.08E: 40kg mackerel

Tijdens trek 18 zien we ook schooltjes aan de oppervlakte. Hierop hebben we het net nog enige tijd zo hoog mogelijk getrokken. De vangst bestond uit makreel, maar we vermoeden dat de schooltjes zijn ontsnapt voor het net./ During haul 18 we also see schools at the surface. Halfway during the haul we hoisted up the net in order to fish for some time in this surface layer.  The catch was mackerel, but we suspect that the schools we fished for escaped from the net.
Op zaterdagochtend 15 juli 6:30 UTC lopen we binnen in de haven van Sunderland/ On Saturday morning 15 July at 6:30 UTC we enter the port of SunderlandThursday, 13 July 2017

Lege transecten, jonge wijting, kwallen en een pijpleiding/ Empty transects, young whiting, jellyfish and a pipeline

Op donderdagochtend 13 juli om 9:30 UTC bevinden we ons op 56.17N-0.28W varende in oostelijke richting. De laatste drie transecten hebben we geen haring gezien. Normaal gesproken treffen we in dit gebied de drie jaar oude haring aan: dat is de jaarklasse waarvan een groot deel volwassen wordt en voor het eerst gaat gaat paaien.
De enige scholen die we hebben gezien en waarop we hebben gevist (Trek 13, 11 juli 5:30 UTC 57.01N-0.13W), bleken uit schelvis te bestaan. Er zaten 28 onvolwassen haringen  in de vangst: deze hebben we waarschijnlijk op gepikt aan de oppervlakte bij het halen van het net. Op het echogram vlak voor deze trek waren inderdaad een paar rode schooltjes aan het oppervlak te zien.
On Thursday morning 13 July at 9:30 UTC we find ourselves at 5617N-0.28W heading east. The last three transects we have not seen herring. Normally in this area, we see three year old herring: that is the year class of which a large part has become adult and takes part in the spawning.
The only schools we recorded and on which we fished (Haul 13, 11 July 5:30 UTC 57.01N-0.13W), turned out to consist of haddock. There were 28 individuals of juvenile in the catch: probably we picked these up at the surface during hauling of the net. Indeed, on the echogram shortly before the haul, there were small red recordings at the surface.


Trek 13 - 11 juli 5:30 UTC 57.01N-0.13W: 870 kg schelvis (en 28 onvolwassen haringen)/ Haul 13 - 11 July 5:30 UTC 57.01N-0.13W: 870 kg haddock (28 juvenile herrings)Sinds trek 13 hebben we slechts heel af en toe een heel klein schooltje gezien: niet de moeite waard om op te vissen voor visbemonstering. Gisteren (12 juli, Trek 14) hebben we - bij gebrek aan vis-echo's - een trek gedaan op een dikke planktonlaag. De vangst bestond uit een mand gele haarkwallen en wat jonge wijting. Mogelijk hielden de visjes zich schuil tussen de tentakels van de kwallen, net als anemoonvissen in een anemoon. Van kabeljauwachtigen is bekend dat ze dit some doen!
After haul 13 we have only incidentally seen a small school: not worth to target these for fish sampling. Yesterday (12 July, haul 14) we fished on a dense plankton layer as there was nothing else to fish on. The catch consisted of a basket of lion's mane jellyfish and a a few young Norway whiting. Possibly these little fish sheltered between the tentacles of the jellyfish - just like clownfish in an anemone. It is known that juveniles of gadoids do this sometimes.


Trek 14 - 12 juli 12:45 UTC 56.31N-1.31E: 20 kg gele haarkwallen, enkele jonge wijtingtjes, 1 sprotje en 3 makrelen/ Haul 14 - 12 July 12:45 UTC 56.31N-1.31E: 20 kg lion's mane jellyfish, some small whiting 1 sprat and 3 mackerels.


Gele haarkwallen en jonge wijting in trek 14. Jonge kabeljauwachtigen zoeken bescherming tussen de tentakels van kwallen net als anemoonvissen in een anemoon. Vooraan ligt een sprot/ Lion's mane jellyfish and young whiting in haul 14. Young gadoids take shelter between the tentacles of jellyfish just like clownfish in an anemone. In front lies a sprat.

Echo van een pijpleiding. De geluidspuls van het echolood weerkaatst in de metalen buis. Dit is op het echogram te zien als een stippellijn dwars onder de bodem op de plek van de leiding/ Echo of a pipeline. The sound pulse generated by the echosounder is ringing in the metal tube. This is presented on the echogram as a series of dots perpendicular under the bottom where the pipeline is.

Monday, 10 July 2017

Een transect zonder haring/ A transect without herring

We zijn nu (10 juli 16:00 UTC op het noord-zuid stuk tussen het 57.16N en het 57.01N transect op 2.0E. Er was geen haring op het 57.16N transect. We hebben gevist op de enige schooltjes die hebben gezien. De vangst bestond uit een mand kwallen, jone en volwassen kever en jonge schelvis. Waarschijnlijk zijn deze kleine visjes door de grote mazen geglipt, vandaar de kleine vangst.
We are now (10 July 16:00 UTC) at the north-south track between the 57.16N transect and the 57.01N transect at 2.0E . There was no herring on the 57.16N transect. We fished on the only schools we saw on the echogram. The catch was a basket of jellyfish, young and adult Norway pout and young haddock. Presumably these small fish escaped through the large meshes in the front net, hence the small catch.

Trek 12 - 10 juli 11:40 UTC 57.16N-1.41E: 20kg  jonge en volwassen kever en jonge schelvis/ Haul 12 - 10 July 11:40 UTC 57.16N-1.41E: 20kg young and adult Norway pout and young haddock.

Deel van de vangst van trek 12/ Part of the catch of haul 12
Een grauwe poon/ A grey gurnard

Weekend in Aberdeen met een verjaardag/ Weekend in Aberdeen with a birthday

In het weekend hebben we in de haven Aberdeen gelegen. Enkele bemanningsleden en wetenschappers werden afgelost. Bemanningslid Arie Krijgsman vierde zijn 60ste verjaardag. 'Sochtends taart en 'savonds een barbecue.
During the weekend we stayed in the port of Aberdeen. Some crew members and scientists took over for the next half of the survey. Crew member Arie Krijgsman celebrated his 60th birthday. Cake in the morning and a barbecue in the evening.

Op zondag 9 juli om 18:00 UTC verlaat de Tridens de haven van Aberdeen om weer verder te gaan met de haring survey/ On sunday 9 July at 18:00 UTC Tridens departs from the port of Aberdeen to continue the herring survey.
In de avond van zondag 9 juli verlaat de Tridens de haven en gaat verder met de survey om 19:20 UTC op 57.17N-1.45W in oostelijke richting. In the evening of Sunday 9 July Tridens leaves the port and resumes the survey at 19:20 at 57.17N-1.45W in eastern direction.

Benoit Berges en Dick de Haan zijn in het weekend naar huis gevlogen. Ze zijn vervangen door Dirk Burggraaf en nieuwe collega bij Wageningen Marine Research Serdar Sakinan. Verder is aan boord als gast Martin Pastoors van de Pelagic Freezertrawler Association (PFA).
Benoit Berges en Dick de Haan flew back home in the weekend. They have been replaced by Dirk Burggraaf and our new colleague at Wageningen Marine Research Serdar Sakinan. On board as a guest is Martin Pastoors from the Pelagic Freezertrawler Association (PFA).

Martin Pastoors (links) en Serdar Sakinan (rechts) in discussie in de meetkamer/ Martin Pastoors (left) and Serdar Sakinan (right) have a discussion in akoestic room.

Friday, 7 July 2017

De eerste maatjes en een kleine Burgemeester/The first maatjes herring and a Iceland gull

Vanochtend (7 juli) zijn we aan het einde van het vierde transect (57.31N-1.43W) aangekomen. Voor op de boeg zat een behoorlijk wtte meeuw, een kleine burgemeester. Deze soort broedt op Groenland en het Noord-Amerikaanse Arctische gebied en wordt niet zo vaak waargenomen in dit gebied. Aan het kleed te zien is dit een onvolwassen exemplaar van twee broedseizoenen geleden.
This morning we arrived at the western end of the fourth transect (57.31N-1.43W). At the bow we spot a rather white gull, an Iceland gull. This species breeds on Greenland and the American Arctic and is rarely seen in this area. The plumage of this specimen indicated that this is a subadult of two years old.
Een kleine burgemeester (Larus glaucoides) op de boeg tijdens trek 11 (7/7 5:30 UTC 57.31N-1.19E). Rechts een paar drieteenmeeuwen/ An Iceland gull (Larus glaucoides) on the bow during haul 11 (7/7 5:30 UTC 57.31N-1.19E). At the right two kittiwakes.

Van dichtbij:  de kleine burgemeester heeft een kleinere snavel en kortere nek dan een grote burgemeester (Larus hyperboreus)/ Close up: smaller bill and shorter neck than glaucous gull (Larus hyperboreus).

Op de 57.31N raai troffen we minder haring aan dan op de noordelijker transecten. Maar in de drie trekken die we hebben gedaan, zat meer dan genoeg haring voor de bemonstering.

At the 57.31N transect we saw less herring than in the more northern transects. However, the three hauls we carried out, contained more than enough herring for sampling.


Trek 8 - 6 juli 11:21 57.31N-0.46E: 1.1 ton haring/ Haul 8 - 6 July 11:21 57.31N-0.46E: 1.1 ton herring.
Trek 9 - 6 juli 16:30 57.31N-0.08E: 800 kg haring/ Haul 9 - 6 July 16:30 57.31N-0.08E: 800 kg herring.

Trek 10 - 6 juli 19:45 57.31N-0.18W: 2 ton haring/ Haul 10 - 6 July 19:45 57.31N-0.18W: 2 ton herring


Net voor het einde van het transect vissen we nog op wat lichte aantekeingen op de bodem. Het laatste kwartier trekken we het net zo'n 30m onder de oppervlakte, waar we rode schooltjes zien op het echogram. De vangst bestaat uit wijting (van de bodem) en wat sprotjes (van het oppervlak).
Shortly before the end of the transect we fish for some light echo's at the bottom. The last fifteen minutes of the haul we tow the trawl at approximately 30m below the surface where we saw some red schools on the echogram. The catch consists of whiting (from the bottom) and some sprat (from the surface).
Trek 11 - 7 juli 5:30 57.31N-1.19W: 400kg wijting (en een paar sprotjes)/ Haul 11 - 7 July 5:30 57.31N-1.19W: 400kg whiting (and a few sprats)


De eerste zellfbereidde maatjes van het seizoen zijn klaar om geproeft te worden. Hier geniet Arie jan van een bijzonder goed exemplaar. /The first homemade maatjes-herring of this season are ready for tasting. Here Arie Jan is relishing a particular good specimen!
Thursday, 6 July 2017

Wijting, kwallen en veel haring/Whiting, jellyfish and a lot of herring

De survey wordt voortgezet onder prachtige weersomstandigheden. Op 5 juli varen we op het 57.46N transect in oostelijke richting en doen twee trekken. In de ochtend doen we een trek op kleine schooltjes aan het oppervlak. De vangst bestaat uit een mandje wijting en wat kwallen. Zouden die schooltjes echt uit wijting bestaan? Wijting is een soort die normaal gesproken boven de bodem leeft. In de magen vanb de wijtingen treffen we heel jonge kabeljauwachtige visjes aan: misschien bestaan die schooltjes uit deze jonge visjes en zien we ze niet in de vangst omdat ze door de mazen zijn geslipt? We weten het niet zeker. In elk geval is er geen enkele aanwijzing dat de schooltjes uit haring of sprot bestaan.
The survey is continued in very good weather conditions. On 5 July we sail the 57.46N transect in eastern direction and carry out two hauls. In the morning we fish for schools at the surface. The catch is a basket of whiting and jellyfish. Does this mean that the schools consist of whiting? Whiting normally lives close to the bottom. In the stomachs we find young gadoids: may be the schools consist of these small fishes which we do not see in the catch because they slipped through the meshes? We are not sure about this. However, there is no indication that these schools consist of herring or sprat.

Trek 6 - 5 juli 9:49 57.46N-1.46W: 30 kg wijting en kwallen/ Haul 6 5 juli 9:49 57.46N-1.46: whiting and jellyfish


In de vangst van trek 6 zit ook een makreel en wat dode haring van de vorige trek/ A mackerel in the catch of haul 6 and some dead haring from the last haul 

Verschillende soorten kwallen: gele haarkwal (Cyanea capillata), oorkwal (Aurelia aurita) en blauwe haarkwal (Cyanea lamarcki)/ Different species of jellyfish: lion's mane jellyfish (Cyanea capillata), moon jellyfish (Aurelia aurita) and bluefire jellyfish (Cyanea lamarcki)


Blauwe haarkwal (Cyanea lamarcki)/ bluefire jellyfish (Cyanea lamarcki)

Oorkwal (Aurelia aurita)/ moon jellyfish (Aurelia aurita)

In de middag vissen we op klassieke haring-scholen: "palen" (Trek 7 14:30 57.46N-0.39W). Voor het onderzoek hebben we maar een paar honderd vissen nodig, maar met zoveel dichte, grote scholen is het moeilijk om te voorkomen dat het net volzit. De vangst is ongeveer 15 ton haring.
In the afternoon we fish for classic herring schools: herring "pillars" (Haul 7 14:30 57.46N-0.39W). For our research we only need a few hundred fishes, but with so many dense, large schools it is hard avoiding a full net. The catch is approximately 15 ton of herring.


Trek 7 - 5 juli 14:30 57.46N-0.39W; 15 ton haring/ Haul 7 - 5 juli 14:30 57.46N-0.39W; 15 ton herring