Thursday, 21 July 2016

Afscheid - Good Bye

We zijn aan het einde van het laatste transect aangekomen. Dat wel zeggen: tot een paar mijl van het eigenlijke eindpunt, want een paar mijl van te voren blijft ons echolood programma hangen. Omdat we er toch bijna zijn, blijft Bram er vrolijk onder (foto). We zijn nu onderweg naar Scheveningen, doen nog wat administratie en back up - en schoonmaak-klusjes.
We have arrived at the end of the last transect. Or actually: we had to stop a few miles earlier, because the echo sounder software crashed. Since we are so close and have managed to cover all the previous transect so well, Bram is still smiling (see picture). We are now on our way to Scheveningen, doing some administration -, backup - and cleanup activities.

Het schooltje makreel dat in de drop keel schacht zwemt, is er nog steeds (zie eerste editie van deze blog). De makreeltjes zitten niet echt gevangen, want er is op sommige plekken tussen schacht en kiel meer dan voldoende ruimte om te ontsnappen. Het schooltje is overigens wel wat kleiner geworden: eerst waren het er ongeveer 30. Nu zijn er nog zo'n 15 over. Misschien zijn er toch een paar ontsnapt? Of misschien zijn er een aantal dood gegaan. We weten het niet.
The little school in the shaft of the drop keel, is still there (see first post of this blog). The mackerel are not really prisoned, because at some place between shaft and keel there is more than enough space for them to escape. The size of the school seems to have decreased: at first we estimated 30 individuals; now there are about 15 left. May be some have escaped after all? Or have they died? We do not know.


The echo operation room with Sven and Bram on watch.
We willen de bezoekers van deze blog van harte bedanken voor de aandacht. Het was een geslaagde survey waarin we essentiele informatie hebben verzameld voor de bestandsschatting van haring en sprot in de Noordzee. Daarnaast hebben we ook weer nieuwe inzichten gekregen over het gedrag van de vis en hebben een paar veel belovende technische vernieuwingen in onze survey geïntroduceerd. Hopelijk hebben we ons eigen enthousiasme kunnen overbrengen in deze blog. Tot volgend jaar!
We want to thank the visitors of this blog for their attention. It has been a successful survey in which we managed to collect essential data for the abundance estimate of herring and sprat in the North Sea. Also we have gained new insights in the behaviour of fish and introduced some promising new features in our survey. Hopefully we have been able to infect you with our enthusiasm in this blog. See you next year!


The echo operation room, empty.
Sun set during HERAS 2016
Een van de obstakels op het laatste transect (53.20N): windmolenpark in aanleg - One of the obstacles on the laast transect (53.20N): wind park under construction

Wednesday, 20 July 2016

Geen sprot of haring, maar... - No sprat or herring, but...

Ondanks vele jaren van ervaring als visser en/of als viswetenschapper in deze survey, kun je het soms behoorlijk mis hebben bij de interpretatie van de echo's. Gisteravond zetten we het net uit voor deze scholen. 

Despite many years of experience as fishermen and/or fishery scientist in this survey, sometimes your judgement of the echo's are just wrong. Yesterday, we shot the net for these schools.

Haul 20, 19-7-2016, 54.28N-0.47E
We dachten nog even snel een monster sprot en jonge haring te verzamelen, maar op de een of andere manier waren deze scholen moeilijk te vangen: ze glipten elke keer onder de onderpees door. Niet echt typisch gedrag voor sprot en jonge haring. "Zijn het misschien horsmakrelen, dan?" Ook fout! Bij het halen van het net bleek de vangst te bestaan uit wijting. Een mooi voorbeeld waarom het belangrijk is om te vissen voor de correcte beoordeling van de echogrammen.  

The idea was to quickly collect another sample of sprat and young herring, but somehow these schools were difficult to catch: they kept escaping underneath the bottom rope of the trawl. "Is this horse mackerel, after all?". Also wrong! After hauling the net, the catch appeared to consist of whiting. Another example why it is important to keep fishing for a correct judgement of the echograms.

 Haul 20: 250kg whiting
Deze ochtend (woensdag 20 juli) komen we deze mooie, dichte sprot-palen tegen.  

This morning (Wednesday 20 July), we encounter spectacular dense sprat-pillars through the whole water column.

Haul 20, 20-7-2016, 54.28N-0.02E, 180 kg sprat with some bottom fish. 


Trek 21. Het bruine visje bovenop, links, is een kleine pieterman. Haul 21.The brown fish on top, left is a little weever.
Op het onderstaande kaartje kun je zien dat we bijna klaar zijn. Naar verwachting zijn we morgen in de loop van de ochtend bij het einde van het zuidelijkste transect. In the map below you can see that we are almost finished with the survey. We expect to reach the end of the southern most transect tomorrow, sometime in the morning.
De transecten die we gevaren hebben in de afgelopen drie weken. De roze stip is onze positie op woensdag 20 juli om 15:00 Nederlandse tijd. De zwarte stippen zijn de trawl posities. The transects we have been sailing during the last three weeks. The pink dot represents our position on wednesday 20 July at 13:00 UTC. The black dots give the trawl positions.
Sven heeft nog een mooi plaatje gemaakt. Het geeft het diepteprofiel weer over de gehele afstand die we hebben gevaren en de posities waarop we hebben gevist. Je kunt zien dat die over het algemeen in de diepere delen (de dalen) liggen. Sven has prepared another picture. It gives the depth profile over the total distance surveyed and the postions where we have been fishing. Note that these are mostly in the deeper parts of the area.
Diepteprofiel over de gehele afstand die we hebben gevaren. De rode lijnen geven de posities weer waar we hebben gevist. Depth profile over the total distance sailed. The red lines give the trawl postions.

O ja, nog een ding: Bram zag vandaag een Pijlstormvogel op 53.53N-1.24E, 16:30 UTC. Vermoedelijk ging het om een Vale Pijlstormvogel. Deze zeevogel broedt op de Balearen (Middellandse Zee) en is in de Noordzee een vrij zeldzame bezoeker in zomer en herst. O yes, one more thing: Bram spotted a Shearwater, probably a Balearic Shearwater, flying north at 53.53N-1.24E, 16:30 UTC. In the North Sea, this is a rare visitor in summer and autumn.Een andere kijk(2) - A different point of view(2)

Langzamerhand zakken we af naar het zuiden. Op dit moment is er een hittegolf thuis in Nederland. Hier is het weer ook prachtig, maar de zee zorgt er voor dat het niet al te warm is. Slowly we proceed southwards. Currently, at home, there is a heatwave. Here the weather is very nice as well, but it does not become real warm due to the seawater.

We zien minder haring. De enkele trek die we doen, bevat voornamelijk sprot. We see less herring. The occasional haul we carry out, contains mainly Sprat.

Haul 19, 55.03N - 0.57E, 320kg Sprat (15% herring)


Tegenwoordig hebben dieren weinig privacy. Overal staan camera's, zelfs in de nestkasten van vogels. Wij aan boord van de Tridens bekijken de vis zelfs terwijl ze gevangen worden, tijdens hun laatste minuten. Nowadays, animals have little privacy. Everywhere are cameras, even in nestboxes of birds. Here on board Tridens we even spy on fish while they are being caught, during their last minutes.

These are his best shots of the survey 2016:

- Taking care and amintaining the equipment before deployment / handling en onderhoud voor deployment (TREK 17)- The camera is placed on the net /  Camera wordt op het net gezet (TREK 6)


- Camera setup with the light on top / Camera met lamp over de rol


- Empty tunnel with one herring /  Lege tunnel met een haring (TREK 4)


- Herring in the spotlight /  Haring in beeld (TREK 4)


- Herring in the spotlight /  Haring in beeld (TREK 4)


- Herring in the darkness /  Haring in het donker (TREK 10)


- Jellies passing by /  Kwallen door het beeld (TREK 17)


- Warpspeed Jellies / Kwalletjes in Startrek modus (TREK 10)


- Herring school inside the net /  School haring in het net (TREK 13)

020 School haring in het net Trek 13 vlc-record... door keebock

- Sandeel in the tunnel / Zandspiering in de tunnel (TREK 9)


- Joe from Ghent....ehhh Gannet passing through / Jan van Gent door het beeld (TREK 4)
- Camera rises to the surface / Camera komt weer boven water (TREK 10)

Tuesday, 19 July 2016

Een andere kijk(1) - A different point of view(1)


Dit is het echogram van trek 18. Het blauwe laagje links op de bodem blijkt te bestaan uit kristalgrondels (Crystallogobius linearis). This is the echogram of haul 18. The blue stuff at the left, right on the bottom appeared to be crystal gobies (Crystallogobius linearis).

Haul 18, 18-7-2016, 100kg sprat

Kristalgrondels in trek 18. Crystal gobies in haul 18.
Zoals je in de voorgaande blog posts hebt kunnen zien, beschikken we over een camera in het net tijdens het vissen. As you might have noticed in the previous blogs, we use a camera in the net during fishing.

Bij elke trek worden er onderwater opnames gemaakt. Every haul underwater recordings are made.

Er wordt gebruik gemaakt van een gopro hero 3+ en twee led lampen, de onderwater behuizing is geschikt tot 1000 meter diepte. Op de Noordzee zal het niet veel dieper worden dan 150 meter. De lichtgevoeligheid van de gopro is onvoldoende om zonder lampen te werken, vanaf 50 meter zijn de lampen noodzakelijk.
We use the gopro hero 3+ and two led lights, the underwater housings can handle 1000 meter, in the North Sea it will not get much deeper then 150 meter. The light sensitivity is insufficient  to work without lights, below 50 meter the lights are necessary.

In het Hydrolab worden de camera en lampen klaar gemaakt voor een nieuwe vistrek. De onderwater behuizing wordt afgesloten. In the Hydrolab the equipment is prepared for a new fish haul. Closing the underwater housing.


Vlak voor het uitzetten, klaar om gemonteerd te worden op het net. Just before shooting the trawl, ready to be mounted onto the trawl.


De camera en de  lampen worden bevestigd voor het net te water wordt gelaten. Een speciaal paneel (witte gedeelte) is gemaakt om de apparatuur vlot aan het net te bevestigen. The camera and the lights are mounted before the net is shot, a special panel (white part) is made so the equipment is mounted rapidly onto the trawl.

Vanuit de camera gezien, dit laat de grote beeldhoek goed zien. From the viewpoint of the camera, this shows the big viewing angle.De bemanning laat de opstelling zien van de camera en lampen in het net. De camera in het midden, de lampen ernaast. The crew shows the setup of the camera and lights in the trawl, the camera in the middle, the lights next to it.


In de 13e trek passeert een grote school haring. In haul 13 a big school of herring passes.
Het werken met een camera in het net is nog experimenteel, waardoor de aard en kwaliteit van de beelden verschillen. The work with the camera is still in an experimental stage, which causes variations per haul in set up and quality of the footage.

In de volgende aflevering van deze blog laten we een compilatie zien van clips gemaakt tijdens deze survey. In the next post of this blog we will show a compilation of clips, made during this survey.

Sunday, 17 July 2016

Doornhaaitjes!/Spurdoggies!

We zijn gisteren begonnen aan het 56.21N transect in oostelijke richting. Op Wee Bankie zagen we gisteravond geen scholen waar we op uit konden zetten. Vanochtend wel een trek gedaan op kleine schooltjes boven de bodem. De vangst bestond voor 74% uit sprot, 24% toters (jonge haring) en 2% heel kleine kever. Yesterday we started to survey the 56.21N transect in eastern direction. At Wee Bankie in the evening we did not see any records worth fishing. This morning we carried out a haul on small schools above the bottom. The catch consisted of 74% of sprat, 24% young herring and 2% small Norway pout.

Haul 17, 17-7-2016, 56.21N-0.01E, 127kg sprat (74% sprat/24% herring) 

In de vangst zitten ook 32 kleine doornhaaitjes. Doornhaai is een kwetsbare soort die, per individu, maar weinig nakomelingen krijgt. Omdat de doornhaaitjes nog flink bewegen, wegen en meten we ze snel en laten we ze levend vrij. In the catch we also find 32 little spurdogs.They still show a lot of movement. We quickly weigh and measure them and set them free while still alive.

                   (l) De jonge doornhaaitjes en (r) de tewaterlating van de haaien. (l) The juvenile spurdogs and (r) the release of the spurdogs


In het traject dat we varen zijn zogenaamde CTD-stations opgenomen. Op deze plaatsen wordt de CTD (foto onder) te water gelaten tot enkele meters boven de bodem. Gedurende de afdaling van de CTD wordt de temperatuur en de saliniteit (zoutgehalte) van het water gemeten. In this survey we carry out CTD measurements on prescheduled positions. On a station the CTD is lowered down to a few meters above the bottom. During the descent, the temperature and salinity of the water is measured.

De meetresultaten van de CTD worden doorgestuurd naar de computer, waar een grafiek wordt gemaakt. In onderstaande afbeelding is deze grafiek te zien, met in groen het verloop van de temperatuur en in rood het verloop van de saliniteit. The CTD measurements are sent to a PC where a graph is prepared. Here below, you can see such a graph, showing the temperature (green) and the salinity (red).

Huig de Vreugd zet de CTD overboord. Huig de Vreugd operates the CTD.    In de grafiek is te zien dat de temperatuur onder de 25m, een stuk lager is. Dit heet een spronglaag. The graph shows that the temperature below 25m is much lower. This is called a thermocline.
             
   CTD-meester Dirk kijkt tevreden toe hoe de informatie van de CTD in de grafiek belandt. CTD-master Dirk observes with satisfaction how the information from the CTD ends up in his graph.
Saturday, 16 July 2016

Afscheid van Sascha en André

Trek 16 is de eerste trek tijdens deze survey zonder haring.  De vangst bestaat uit zo'n 200kg schelvis. Haul 16 is the first haul without any herring during this survey. The catch consists of approximately 200kg of haddock.

Haul 16, 15-7-2016, 56.36N-0.03W, 200kg Haddock

Volgens plan stappen Sascha  en André dit weekend af. Oorspronkelijk was het de bedoeling om binnen te lopen in Newcastle, maar omdat we anderhalve dag moeten goed maken na het verlengde verblijf in Aberdeen vorig weekend, worden ze nu opgepikt met een tenderbootje bij Aberdeen zonder dat we binnenlopen in de haven. Morgenochtend vliegen ze naar huis. According schedule Sascha and André will leave the vessel. The original plan was to stay the weekend in Newcastle, but since we have to compensate for the one and a half day that we had to spend in Aberdeen in the previous weekend, it was decided to drop them on a tender boat off Aberdeen without actually entering port. Tomorrow morning they will fly home.
Eerst worden boodschappen vanaf het tender bootje aan boord van de Tridens gehesen. First some stores are being hoisted from the tender on board of Tridens.Dan stappen ze aan boord van het tender bootje. Then they step on board of the tender.
Goede reis! Bon voyage!
Zicht op de Tridens vanaf het tender bootje. View on Tridens from the tender.
Na deze onderbreking zetten we koers naar het begin punt van het volgende transect: 56.13N-2.26W. Dat is bij Wee Bankie, een bekend zandspiering gebied. After this break, head for the next waypoint: 56.13N-2.26W, near Wee Bankie, a well known sandeel area.Friday, 15 July 2016

Toters en gonaden Young herring and gonads

De figuur hieronder geeft de verspreiding van de haring tot en met 13 juli. De bubbels zijn een relatieve maat voor de echo's die we toeschrijven aan haring. The figure below shows the distribution of herring until 13 July. The bubbles are a relative representation for the acoustic detections that we assigned to herring over 5 nm intervals.
  

From these acoustic measurements we modelled the likely distribution of herring densities in the covered area using geostatistical conditional simulations and Kriging. The left figure shows the mean of 250 simulations (red=large densities; blue=zero) with the survey data superimposed in black. The right figure shows the kriged representation of the simulated mean, which is very similar but in a different colour scale (red=large herring densities; black=zero herring densities):
Kijkend naar de figuur, denk je misschien dat er onder het meest zuidelijke transect minder haring zit? Fout gedacht. De scholen hieronder, van trek 13, zijn meer dan 40m hoog. Looking at the figure you might think that below the most southern transect the amount of herring becomes less? Wrong. The schools below, from haul 13, are more than 40m high.Haul 13, 14-7-2016, 65.51N-0.47E, 8 tonnes herring
De scholen een lengtegraad naar het oosten zijn minder indrukwekkend, maar de vangst is dat wel! The schools a degree longitude to the east look less impressive, but this is compensated by the catch!

Haul 14, 14-7-2016, 56.51N-1.40E, 16 tonnes
Tussen de haring die we nu vangen, zitten steeds meer "toters": jonge, onvolwassen haring van 15-20cm. Between the herring we catch now, there are more young, juvenile specimens of 15-20cm.

Haul 15, 15-7-2016, 56.36N-1.19E, 1200kg herring
Van elke haring in een vangstmonster (35kg) die we nemen, wordt, naast lengte, gewicht en geslacht ook het rijpheidsstadium bepaald. Of every single herring in the catch-sample (35kg), we make - besides length, weight and sex - a record of the maturity.

André bezig met een haringmonster. André is busy with a herring sample
Zo kunnen we later berekenen hoeveel volwassen (paairijpe) haring en hoeveel onvolwassen haring in het gebied zit. Voor het bepalen van het rijpheidsstadium van een haring, wordt de vis open gesneden om de grootte, kleur en structuur van de gonade (het geslachtsorgaan) te bekijken. Bij de mannetjes heet dit de "hom"; bij de vrouwtjes de "kuit". With this information we are later able to calculate the amount mature and immature herring in the area. To record the maturity of a herring, the fish is cut open to look at the size, color and structure of the gonad: testis in males and ovary in females.


                         Overzicht foto waarbij de 'hom' goed te zien is in een mannelijke haring

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende stadia; (1)onvolwassen, (2)in ontwikkeling, (3)paaiend en (4)uitgepaaid. Tijdens deze survey vinden we vooral vissen in stadium 1 en 2. Op de foto hieronder is een mannelijke gonade in stadium 1 te zien. 
We distinguish four different maturity stages; (1)immature, (2)ripening, (3)running and (4)spent. During this survey we find almost exclusively fish in stages 1 and 2. In the image below a male gonad in stage 1 can be seen.


                   Mannelijke haring gonaden in stadium 1. Male herring gonad in stadium 1.

Vissen in stadium 1 zijn nog niet geslachtsrijp en zoals zichtbaar in bovenstaande afbeelding zijn de gonaden nog gedeeltelijk doorzichtig. In onderstaande afbeelding is een eveneens mannelijke gonade te zien in stadium 2, de verschillen zijn duidelijk zichtbaar!
Fish in stadium 1 are immature and as can be seen in the image above the gonads are small and almost transparent. The image below shows again a male gonad, but now in stage 2. The differences are clearly visible!


                    Mannelijke haring gonaden in stadium 2

Tijdens deze survey worden gonaden uit haring en sprot van verschillende lengtes gesneden. De gonaden worden gefotografeerd en bewaard voor een toekomstige internationale kennisuitwisseling. Tijdens deze kennisuitwisseling bepalen experts het geslacht en het rijpheidsstadium van een vis aan de hand van deze foto's en worden de resultaten vergeleken met microscopische preparaten van dezelfde gonaden. Op deze manier wordt de wetenschappelijke kwaliteit van de survey's gehandhaafd en verbeterd.
During this survey gonads of herring and sprat of different lengths are collected. The gonads are photographed and stored for future international knowledge exchanges. In this knowledge exchanges, experts determine the gender and maturity stage of a fish from pictures and the results are compared with microscopic samples from the same gonads. In this way the scientific quality of the surveys is maintained and improved.


Thursday, 14 July 2016

Terug op de raai met veel haring/Back on track with plenty herring

Niet lang het verlaten van de haven van Aberdeen, stootten we op vele kleine schooltjes op het echo gram. De zeekoeten en alken op het wateroppervlak, doen vermoeden dat dit "klein spul" is, ofwel: sprot en jonge haring. Shortly after leaving the port of Aberdeen, we see a lot of small schools on the echogram. The guillemots and razorbills at the surface indicate that this may be "small stuff", or: sprat and young herring.


Haul 9, 17:00 NL tijd; 57.21-1.23W;200kg sprat (herring)

Het net wordt uitgezet (trek 9). Vissend vlak boven de grond zien we kleine plukjes op de trawlsonar: een indicatie dat er wat in het net zit. Omdat er op ongeveer 50m wat scholen zitten die wat sterker tekenen op de hogere frekwenties, besluiten we er de twee helft van de trek doorheen te vissen. Vroeger zouden we dat niet gedaan hebben, maar nu we een camera in het net hebben durven dat wel aan: we kunnen nu achteraf zien welke soorten in de vangst bij bepaalde visscholen op het echogram horen. We shoot the net for haul 9. While fishing close to the bottom we see small wisps on the trawl sonar: an indication that something has entered the net. Since there are schools at 50m that give a stronger response on the higher frequencies, we decided to fish through them during the second half of the haul. In the past we would not have done this, but now that we have a camera in the net we dare to give it a try: we can see now afterwards which species in the catch belong to certain schools on the echogram.

De vangst bestaat uit 200 kg, sprot met 6% jonge haring. In de mazen van het net en op het achterdek vinden we wat heel jonge zandspieringen (5-7 cm). Deze is zo klein dat, ze al gauw ergens doorheen vallen en er niets terug te vinden is in de vangst op de sorteerband. The catch consists of 200kg sprat, mixed with 6% herring. In the meshes of the net and on the rear dek we find some very small sandeel (5-7cm). These are so small, that it falls through any gap or whatever and we never found them in the catch on the sorting belt.

De camerabeelden tonen dat de scholen hoger in de waterkolom, inderdaad bestonden uit zandspiering. Je ziet ze in het net langs de camera schieten en door de grote mazen weer naar buiten gaan. The camera footage shows that de schools higher in the water column, indeed exist of sandeel. You can see them moving fast along the camera and excape through the larger meshes in the front net.Zandspiering by keebock

Tegen het einde van de survey dag (in de schemer), zetten we nog eens het net uit, dit keer voor enkele kleine paaltjes haring. Schipper Kinne Reichgeld picked er snel een schooltje uit en trek hem in het net. In the evening (dusk) we shoot the net again, this time for some small herring pillars. Captain Kinne Reichsgeld operates the sonar and picks out one of the schools. 


Kinne "The Sonar Kid" Reichgeld

De vangst is 4 ton haring. Dat betekent nachtwerk voor Andre en Hendrik-Jan.The catch is 4 tonnes of herring, which means night work for Andre and Hendrik-Jan.
Haul 10, 12-7-2016, 57.21N-0.12W, 4 tonnes herring
Gedurende het hele transect blijven we haringscholen zien. During the whole transect we keep seeing herring schools.

Haul 11, 13-7-2016, 57.21N-1.05E, 1200kg herringIn trek 12 aan het oostelijke uiteinde van het transect, zien we ook scholen hoger in de waterkolom, ongeveer 25m onder het oppervlak. At the eastern end of the transect we see schools higher in the water column, about 25m below the surface.

Haul 12, 13-7-2016, 57.21N-1.59E, 16 tonnes of herring

Big school under the vessel during hauling of the net in haul 12.
Tijdens het halen van het net in trek 12, duikt er nog een flinke school op. Doordat de snelheid van het schip laag is tijdens het halen, verschijnt de school niet als "paal", maar wordt hij meer uitgerekt. Eigenlijk geeft dit de juiste proporties beter weer, dan tijdens het normale varen. In de figuur zie je de ware proporties ten opzichte van het schip in 3D. During hauling of the net in haul 12, a large school pops up. As a result of the low vessel speed, the shape is less pillar-shaped and more elongated. In fact this shows the school proportions in a more realistic way. The figure below gives the true proportions of the school in comparison to the vessel. 

Dit is Sven Gastauer uit Luxemburg, maar woonachtig in Australie. Hij heeft hard gewerkt deze ochtend en is er in geslaagd om de camerbeelden uit het net te integreren met de bijbehorende echogrammen. We hopen in een van de komende blogs hiervan een clip te laten zien. This is our echo-wizard Sven Gastauer from Luxemburg, living down under. He has worked hard this morning at 5:00 and managed to integrate the video footage from the net with the corresponding echograms. We hope to show you the clips in one of the coming posts.
Sven GastauerTuesday, 12 July 2016

Onderbreking in Aberdeen langer dan verwacht/Break in Aberdeen longer than anticipated


Op zaterdagmorgen 10:00 NL tijd zijn we binnengelopen in de haven van Aberdeen. On Saturday morning 10:00 Dutch time, we arrived in the port of Aberdeen.
Helaas hebben we ernstige technische problemen gekregen in de nacht van zondag 10 op maandag 11 juni, waardoor we anderhalve dag extra in de haven van Aberdeen zijn gebleven. Er zijn technici ingevlogen om de schade te repareren. Unfortunately in the night from Sunday 10 to Monday 11 July, Tridens suffered from some serious technical problems which caused us to stay another one and a half day in port. Technicians have been flying in on Sunday to solve the trouble.

Inmiddels is de schade herstelt en we nu (14:00 NL tijd) de haven. Meanwhile the damage has been repaired and we presently leave port (14:00 Dutch time;12:00 UTC).

Bram heeft de tijd goed besteed, door visvoer te kopen voor de kleine makrelen in de schacht van de Drop Keel. Bram has spent his time well by buying fishfood for the little mackerels in the shaft of the Drop Keel.
En hier is de beloofde clip die Jan-Kees afgelopen vrijdag heeft gemaakt. And here is the promised clip Jan-Kees made last Friday.Inside the herring catch by keebock


Bij het verlaten van de haven van Aberdeen, komen we een groepje dolfijnen (tuimelaars) tegen. During departure from the port of Aberdeen there is an encounter with a group of bottlenosed dolphins.