Thursday, 22 July 2021

Einde van de reis en voorlopige resultaten - End of the trip and preliminary results

Op woensdagochtend, beginnen we op het laatste transect om 4:00 UTC op 54.03.63N-0.06.29E naar het oosten. Net als op het vorige transect zien we schooltjes, maar we kunnen er niet op vissen, omdat de bodem te onregelmatig is en omdat we beschikken over slechts een hoofdmotor. Om 11:08 UTC op 54.03.09N-1.59.20E sluiten we deze survey af met een CTD-opname (nr. 39).

On Wednesday morning, we begin on the last transect at 4:00 UTC at 54.03.63N-0.06.29E heading east. Just like on the previous transect we see schools, but we can't fish for them because the bottom is too irregular and because we only have one main engine. At 11:08 UTC on 54.03.09N-1.59.20E, we conclude this survey with a CTD recording (#39).

Het zuidelijkste transect hebben we vijf zeemijl naar het noorden verplaatst, naar 54.04N, omdat er een groot windmolenpark in de weg ligt. - We moved the southernmost transect five nautical miles to the north, to 54.04N, because there is a large wind farm in the way.

We varen op een hoofdmotor naar Scheveningen, waar we op donderdagochtend 22 juli om 8:00 UTC aanleggen aan de kade.
We sail on one main engine to Scheveningen, where we moor at the quay on Thursday morning, July 22 at 8:00 UTC.

Aan de kade in Scheveningen. - At the quay in Scheveningen. 

Afgelegde transecten - De rode kruizen geven de locatie van de CTD-stations weer, de omgekeerde blauwe driehoekjes de trawl-stations. Bubbles tonen de verspreiding van haring (kwadratische geschaald naar de hoogste akoestische waarde: NASC = 1027.8). - Transects completed - The red crosses indicate the location of the CTD stations, the inverted blue triangles the trawl stations. Bubbles show the distribution of herring (quadratic scaled to the highest acoustic value: NASC = 1027.8).


Schelvis - kwadratische geschaald naar de hoogste akoestische waarde: NASC = 1670.2. - Haddock - quadratic scaled to the highest acoustic value: NASC = 1670.2.

Kever - kwadratische geschaald naar de hoogste akoestische waarde: NASC = 2159.8. - Norway pout - quadratic scaled to the highest acoustic value: NASC = 2159.8.

Sprot - kwadratische geschaald naar de hoogste akoestische waarde: NASC = 495.8. - Sprat - quadratic scaled to the highest acoustic value: NASC = 495.8.

Wijting - kwadratische geschaald naar de hoogste akoestische waarde: NASC = 857. - Whiting - quadratic scaled to the highest acoustic value: NASC = 857.
Wednesday, 21 July 2021

Een dag zonder vissen op Bert's verjaardag - A day without fishing on Bert's birthday

Op dinsdagmorgen 4:00 UTC varen we vanaf 54.58.08N-0.56.21W naar het oosten. Op het transect zien veel wijting/schelvis schooltes. Om 11:29 UTC 54.58.28N-1.04.67E draaien we, vlak voor de Doggersbank zuidwaarts en 14:44 UTC op 54.28.13N-1.04.76E naar het westen. Vanwege de onvriendelijke bodem en omdat we maar met een motor varen, vissen we niet op de schooltjes (vermoedelijke) wijting/schelvis die we op het echogram zien. Om 19:50 UTC komen we bij het einde van het transect op 54.27.40N-0.22.80W varen in de nacht naar het beginpunt van het volgende transect.

On Tuesday morning 4:00 UTC we sail east from 54.58.08N-0.56.21W. Many whiting/haddock shoals can be seen on the transect. At 11:29 UTC 54.58.28N-1.04.67E we turn south just before the Dogger Bank and 14:44 UTC at 54.28.13N-1.04.76E to the west. Because of the unfriendly bottom and because we only sail with one engine, we do not fish for the schools of (presumably) whiting/haddock that we see on the echogram. At 19:50 UTC we arrive at the end of the transect on 54.27.40N-0.22.80W sailing in the night to the start point of the next transect.

Het schip blijft varen dankzij het werk in de machinekamer. Machinist Alex Zuiderduin verwisselt een smeeroliefilter. - The ship continues to sail thanks to the work in the engine room. Engineer Alex Zuiderduin changes a lube oil filter.

Alex Zuiderduin eventjes niet in actie: in de controleruimte in de machinekamer is het een oase van rust. - Alex Zuiderduin is not in action for the moment: in the control room in the engine room it is an oasis of peace.

Ondertussen, in de kombuis, bereidt Bert van Zijl de salade voor de lunch. Bert is vandaag jarig. - Meanwhile, in the galley, Bert van Zijl is preparing the salad for lunch. Today is Bert's birthday.

Voortgang 21 juli 2021, 04:00 UTC. - Progress 21 July 2021, 04:00 UTC.Tuesday, 20 July 2021

Eindelijk weer haring en sprot! - Finally herring and sprat again!


Op maandagochtend 19 juli 2021 beginnen we de dag met het nemen van een CTD-opname om 4:00 UTC op 55.28.28N-1.21.74E, waarna we koers zetten  naar het westen. Meteen zien we veel schooltjes, maar we kunnen er niet op vissen vanweg de ruwe bodem. Wanneer de bodem bevisbaar wordt en er nog steeds scholen te zien zijn, slaat het noodlot toe: de brandstofpomp van een van de hoofdmotoren begeeft het. Dit betekent voor de rest van de survey dat vissen op moeilijke bodem niet meer verantwoord is en dat we bij dezelfde survey-snelheid (10 knopen) op een motor zullen moeten varen, hetgeen meer storing op het echogram veroorzaakt. Terwijl de machinisten en kapitein bellen met het thuisfront, varen we toch maar door. Op deze locatie zullen we het dus moeten doen zonder vangstinformatie van de echo's op de bodem.
On Monday morning, July 19, 2021, we begin the day by carrying out a CTD downcast at 4:00 UTC,  55.28.28N-1.21.74E, after which we will head west. Immediately we see many schools, but we cannot fish for them because of the rough bottom. When the bottom becomes fishable and schools can still be seen, disaster strikes: the fuel pump of one of the main engines fails. For the rest of the survey this means that fishing on difficult bottoms is no longer justified and that we will have to sail at the same survey speed (10 knots) on one engine, which causes more noise on the echogram. While the engineers and captain call the home front, we sail on anyway. At this location we will therefore have to do without catch information from the echoes on the bottom.
Wanneer we dichtbij het westelijke uiteinde van het transect zijn, zien we een ander soort scholen: grote en kleine, iets boven de bodem. Daarnaast is er een laag zichtbaar op de 120 en 200kHz frekwenties. Van dit gebied weten we dat de bodem zacht is en we besluiten te vissen (14:09, trek 24). De vangst bestaat voor 90% uit sprot en voor 10% uit jonge haring van 16-20cm. Eindelijk weer haring en sprot!
When we get close to the western end of the transect, we see a different kind of schools: large and small, slightly above the bottom. In addition, a layer is visible on the 120 and 200 kHz frequencies. From this area we know that the bottom is soft and we decide to fish (14:09, haul 24). The catch consists of 90% sprat and 10% young herring of 16-20cm. Finally herring and sprat again!

Trek 24, 19 juli 2021, 55.28.07N-1.11.91W, 3015kg: 90% sprot en 10% jonge haring. De wat grotere school links op het echogram is wellicht afkomstig van sprot; de blauwige zigzag laag bij deze school kunnen we toeschrijven aan noordelijke krill (Meganyctiphanes norvegica); de kleine rode schooltjes schrijven we toe aan jonge haring. - Haul 24, 19 July 2021, 55.28.07N-1.11.91W, 3015kg: 90% sprat and 10% young herring. The somewhat larger school on the left of the echogram may be from sprat; the bluish zigzag layer near this school can be attributed to northern krill (Meganyctiphanes norvegica); we attribute the small red schools to young herring.

De blauwige zigzaglaag op het 38kHz echogram, tekent veel sterker op de echogrammen van 120 en 200kHz, terwijl de sprotschool juist minder goed waarneembaar is. - The bluish zigzag layer on the 38kHz echogram is much more pronounced on the 120 and 200kHz echograms, in contrast to the sprat school which is hardly perceptible.

Foto van het de trawlsonde, met linksonder een uitvergroting. Links op het hoofdscherm is net een grote school het net in gegaan, waarschijnlijk sprot. Daarna komen enkele kleine rode schooltjes (jonge haring?). De blauwgroene spikkels zijn waarschijnlijk afkomstig van krill. - Photo of the trawlsounder, with an enlargement at the bottom left. On the left of the main screen, a large school has just entered the net, probably sprats. Then some small red schools (young herring?). The blue-green speckles probably come from krill.

De vangst van trek 24 bestaat vooral uit sprot. - The catch of haul 24 consists mainly of sprat.
De overige soorten (makreel, grauwe poon) worden uit de vangst gehaald en er worden enkele manden sprot en haring verameld voor verdere bemonstering. - The other species (mackerel, gray gurnard) are taken from the catch and a few baskets of sprat and herring are collected for further sampling.

De haring wordt gesorteerd op lengte. - The herring is sorted by length class.

Van de noordelijke krill vind je niets terug in de het net, maar wel in de magen van sprot, haring (foto) en makreel. - You will not find anything of the northern krill in the net, but you can find it in the stomachs of sprat, herring (photo) and mackerel.

De maaginhoud van een jonge haring: de lange lijfjes en de ogene van de krill zijn duidelijke waarneembaar. - The stomach contents of a young herring: the long bodies and the eyes of the krill are clearly visible.

Beanne haalt de otolieten (gehoorsteentjes) uit de verzamelde sprot. Met behulp van de de groeiringen op de otolieten, kunnen we de leeftijd bepalen. - Beanne removes the otoliths (hearing stones) from the collected sprat. Using the growth rings on the otoliths, we can determine the age.

Trek 24 hebben we uitgevoerd op het einde van het transect en we hebben in zuidelijke richting gevist in de richting van het nieuwe transect op 54.58.58N-1.0641W. We komen aan op dit punt om 18:28 UTC en draaien naar het oosten. Na een half uur zien we losse aantekeningen op het echogram - "van Gogh spikkels" -, bestaande uit individueel zwemmende vissen en mini-schooltjes. We zetten hierop uit voor trek 25. De vangst bestaat uit 100% wijting. Na trek 25 wordt het al donker stoppen we voor de nacht om ongeveer 20:00 UTC op 54.58.53N-0.56.58W.
We carried out pull 24 at the end of the transect and fished south towards the new transect at 54.58.58N-1.0641W. We arrive at this point at 18:28 UTC and turn east. After half an hour we see loose recordings - "van Gogh speckles" - consisting of individual swimming fish and mini-schools. We shoot the net for haul 25. The catch consists of 100% whiting. It becomes dark after haul 25 and we stop for the night at approximately 20:00 UTC at 54.58.53N-0.56.58W.

Trek 25, 19 juli 2021, 54.58.53N-0.56.58W, 700kg wijting. - Haul 25, July 19, 2021, 54.58.53N-0.56.58W, 130kg whiting.

De vangst van trek 25: wijting. - The catch of haul 25: whiting.

Na trek 25 gaat de zon onder. - Sunset after haul 25.

Voortgang 19 juli 2021, 20:00 UTC. - Progress 19 July 2021, 20:00 UTC.Sunday, 18 July 2021

Schelvispalen - Haddock pillars

Het is zondag 18 juli 2021, de dag van de laatste etappe van de Tour de France. In de ochtend starten we om 4:05 UTC richting het oosten vanaf 55.58.21N-2.05.74W (de locatie van trek 21 van de dag ervoor). Het echogram blijft eerst leeg, maar aan het einde van de ochtend verschijnen er schooltjes op de bodem. Helaas is de bodem hier te onregelmatig om vlak boven de bodem te vissen. De bodem vlakt af en er verschijnen enkele grotere scholen. Hier kunnen we wel op vissen (12:38 UTC, trek 22). De vangst bestaat voor 90% uit schelvis.
It is Sunday, July 18, 2021, the day of the last stage of the Tour de France. In the morning we start at 4:05 UTC heading east from 55.58.21N-2.05.74W (the location of haul 21 from the day before). At first the echogram remains empty, but at the end of the morning schools appear on the bottom. Unfortunately, the bottom here is too irregular to fish just above the bottom. The bottom flattens out and some larger schools appear. We can fish for this (12:38 UTC, pull 22). The catch consists for 90% of haddock.
Trek 22, 18 juli 2021, 55.58.16N-0.19.93E, 1300kg: 90% schelvis en 10% wijting. - Haul 22, 18 July 2021, 55.58.16N-0.19.93E, 1300kg: 90% haddock and 10% whiting.
De vangst van trek 22 in de last. - The catch of haul 22 in the hold.

Beanne Snaar en Giel Drijver sorteren de vangst van trek 22. - Beanne Snaar and Giel Drijver are sorting the catch of haul 22.

Van boven naar beneden: schelvis, wijting, kever. - From top to bottom: haddock, whiting and Norway pout.
Vlak voordat we aan het einde van het transect zijn, zetten we uit op nog grotere scholen (16:24 UTC, trek 23). Ze lijken wel op haringpalen, maar misschien wat minder dicht. De vangst verschilt weinig van de vorige trek: ietsje meer wijting. Na deze trek varen we nog een zeemijl door voordat we naar het zuidoosten draaien op het inter transect.
Just before we reach the end of the transect, we shoot the net even larger shoals (16:24 UTC, pull 23). They do look like herring pillars, but maybe a little less dense. The catch differs little from the previous haul: slightly more whiting. After this haul we continue for another nautical mile before turning southeast on the intertransect.
Trek 23, 55.58.06N-0.58.77E,  980kg: 82% schelvis en 18% wijting. - Haul 23, 55.58.06N-0.58.77E, 980kg: 82% haddock and 18% whiting.

Een van de schelvisscholen op de sonar. In het midden is de locatie van het schip, de grote vlek aan de bovenkant van het scherm is het net. De rode vlek onderaan het scherm is een school schelvis. - One of the haddock schools on the sonar. In the middle is the location of the ship, the large spot at the top of the screen is the trawl net. The red spot at the bottom of the screen is a school of haddock.
Een deel van de vangst op de opvoerband. - Part of the catch on the conveyor belt.
Voortgang 18 juli 2021. - Progress 18 July 2021.Saturday, 17 July 2021

Een trek kwallen bij de kust - A haul of jelly's near the coast

Op zaterdagochtend 4:02 UTC starten we op 56.20.47N-0.57.84W in zuidwestelijke richting. Om 9:01 UTC op 55.58.36N-2.14.60W draaien we vlak voor de de kust bij Saint Abbs Head, bij de zuidkant van de ingang van de Firth of Forth, naar het oosten. We bevinden ons ongeveer 20 zeemijl van Bass Rock, een rots met de grootste kolonie Jan van Genten ter wereld (ongeveer 150.000 broedparen). Dat is te merken, want overal om ons heen zijn Jan van Genten te zien. Ze zijn ook aan het het foerageren. Op het echogram zijn kleine scholen te zien in de waterkolom en bij het wateroppervlak. Het opvallende is dat deze scholen sterker tekenen op de hogere frekwenties (70, 120 en 200kHz) dan op de lagere frekwenties (18 en 38 kHz). Dit wijst er op dat dit geen haring, sprot of kabeljauwachtigen zijn, maar dat het gaat om een soort zonder zwemblaas: makreel of zandspiering. We nemen de proef op de som en zetten het net uit voor trek 20. Omdat het net niet goed staat op de netsonar - mogelijk doordat er iets is mis gegaan bij het uitzetten - halen we na korte korte tijd en zetten opnieuw uit (trek 21).

On Saturday morning 4:02 UTC we take off at 56.20.47N-0.57.84W heading southwest. At 9:01 UTC at 55.58.36N-2.14.60W we turn east just off the coast at Saint Abbs Head, at the south end of the entrance to the Firth of Forth. We are about 20 nautical miles from Bass Rock, a rock with the largest gannet colony in the world (about 150,000 breeding pairs). This is noticeable, because Jan van Genten can be seen all around us. They are also foraging. The echogram shows small schools in the water column and near the water surface. The striking thing is that these schools show more strongly on the higher frequencies (70, 120 and 200 kHz) than on the lower frequencies (18 and 38 kHz). This indicates that these are not herring, sprat or cod-like species, but that they are a species without a swim bladder: mackerel or sand eel. We decide to check this and shoot the net for haul 20. Because the net is not in the right position on the net sonar - possibly because something went wrong during shooting - we take it out after a short short time and set it again (haul 21 ).

Trek 20 en 21, 17 juli 2021, 55.58.04N-2.06.00W, 29kg kwallen en wat jonge vis: schelvis, sprot, haring, wijting en zandspiering, en enkele makrelen. De groenige strepen zijn waarschijnlijk echo's van zandspiering (of misschien toch makreel?). - Haul 20 and 21, 17 juli 2021, 55.58.04N-2.06.00W, 29kg of jellyfish and some juvenile fish: haddock, sprat, herring, whiting and sandeel, and some individuals of mackerel. The greenish stripes are probably echoes of sandeels (or may be mackerel?).

De echogrammen van de 120 en 200kHz frekwenties. De scholen die op het 38kHz echogram groenig tekenen, zijn hier meer rood gekleurd: een aanwijzig dat we te maken hebben met vis zonder zwemblaas, zoals makreel of zandspiering. - The echograms of the 120 and 200 kHz frequencies. The schools that are greenish on the 38kHz echogram are colored more red here: an indication that we are dealing with fish without a swimbladder, such as mackerel or sandeel.
Tijdens trek 21 zien we veel vogels, vooral Jan van Genten (afkomstig van het nabije Bass Rock), maar ook noordse stormvogels, drieteenmeeuwen en zeekoeten. - During haul 21 we see many birds, especially gannets (from the nearby Bass Rock), but also fulmars, kittiwakes and guillemots.
Om dicht aan het oppervlak te kunnen vissen, bevestigt de bemanning stootboeien op de voorloper van het net. - In order to fish close to the surface, the crew attaches buoys to the net lines.
De vangst van trek 21 op de opvoerband: 16.5kg oorkwallen en 11.5kg blauwe- en gele haarkwallen met jonge schelvis, wijting, haring, zandspiering, sprot en enkele makrelen. - The catch of haul 21 on the conveyor belt: 16.5kg moon jellyfish and 11.5kg blue- and lion's mane jellyfish with juvenile haddock, whiting, herring, sandeel, sprat and some mackerel.
Kwallen op de uitzoektafel. - Jelly's on the sorting table.
Een kwalvlo (Hyperia sp.) op een oorkwal. Deze parasitaire vlokreeft heeft een kwal als gastheer. - The amphipod Hyperia sp. on a moon jelly. This parasitic species uses the jelly as host.

Tijdens trek 21 horen we dat opnieuw een bemanningslid wegen familieomstandigheden naar huis moet. Direct na het halen van het net, om 13:00 UTC, varen we 60 zeemijl langs de kust naar de monding van de Tyne, die naar de Newcastle leidt. Daar wordt hij om 18:00 UTC opgepikt door een tenderbootje.
During haul 21 we hear that another crew member has to go home due to family circumstances. Immediately after hauling, at 13:00 UTC, we sail 60 nautical miles along the coast to the mouth of the river Tyne, which leads to the Newcastle. There he is picked up by a tender boat at 18:00 UTC.

Het tenderbootje komt aan bij de Tridens onder toeziend oog van gezagsvoerder Kinne Reichgeld. - The tender boat arrives at the Tridens under the watchful eye of captain Kinne Reichgeld.
De toegang naar de rivier de Tyne, ligt tussen twee pieren. - The entrance to the River Tyne is between two piers.
In de nacht varen we terug naar de positie waar we het transect hebben verlaten om morgen de draad weer op te pikken.
In the night we sail back to the position where we left off in order to resume the survey tomorrow morning.
Voortgang 17 juli 2021 - Progress 17 July 2021

Friday, 16 July 2021

Een mislukte calibratie - A failed calibration

Op donderdagochtend 15 juli om 4:00 UTC starten we vanaf de locatie waar we op de avond ervoor gestopt waren (14-5-2021 4:05 UTC, 56.12.90N-0.56.01E) in westelijke richting. Het echogram blijft zo goed als leeg, op twee verspreide scholen aan de oppervlakte na. Helaas is dit te weinig om op te vissen. Om 8:34 UTC op 56.13.13N-0.14.57W bereiken we het einde van het transect. Het begin van het volgende transect bevindt zich 80 zeemijl van ons vandaan, vlak voor Aberdeen. Dat betekent ruim vijf uur varen.

On Thursday morning, July 15 at 4:00 UTC, we start from the location where we stopped the night before (14-5-2021 4:05 UTC, 56.12.90N-0.56.01E) heading west. The echogram remains virtually empty except for two wide apart schools at the surface. Unfortunately, this is too little to fish for. At 8:34 UTC at 56.13.13N-0.14.57W we reach the end of the transect. The start of the next transect is 80 nautical miles from us, just off Aberdeen. That means more than five hours of sailing.

Onderweg blijkt dat een van de bemanningsleden  zal moeten afstappen omdat zijn aanwezigheid thuis gewenst is vanwege familieomstandigheden. Omdat we toch al op koers liggen, besluiten we door te varen naar Aberdeen, zodat hij daar door een tenderbootje kan worden opgepikt. Dit vind plaats bij windstil weer, op een vlakke zee en met een stralende zon. Omdat dit omstandigheden zijn waarin een calibratie op volle zee mogelijk moet zijn en we ruim in de tijd zitten, besluiten we om van de gelegenheid gebruik te maken en de apparatuur te calibreren.

On the way it turns out that one of the crew members will have to dismount because his presence at home is desired due to family circumstances. Since we are already on course, we decide to continue sailing to Aberdeen, so that he can be picked up there by a tender boat. This takes place in windless weather, on a flat sea and with a radiant sun. Because these are circumstances in which a calibration on the high seas should be possible and we have plenty of time, we decide to take the opportunity and calibrate the equipment.

De tender pikt bij Aberdeen een bemanningslid op. - The tender picks up a crew member near Aberdeen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben we aan het begin van deze survey de apparatuur niet eerst gecalibreerd. Dit was niet nodig omdat de akoestische apparatuur aan het einde van de blauwe wijting survey in april al was gecalibreerd. Bij die calibratie bleek dat de correctiewaarde voor het berekenen van visdichtheden niet bijgesteld hoefde te worden. Bij calibraties in de twee voorgaande jaren, is de correctiewaarde nauwelijks veranderd. Dit neemt niet weg dat het altijd goed is om nog een na tegaan of alles in orde is met de apparatuur.
In contrast to previous years, we did not calibrate the equipment at the beginning of this survey. This was not necessary as the acoustic equipment had already been calibrated at the end of the blue whiting survey in April. This calibration showed that the correction value for calculating fish densities did not need to be adjusted. With calibrations in the two previous years, the correction value has hardly changed. Nevertheless it is always good to check whether everything is in order with the equipment.

Deze calibratie gaat verloopt niet volgens plan. Het lukt niet om de calibratie-bol onder het schip te krijgen doordat de draden ergens onder de waterspiegel, op de scheepsromp vastlopen. Mogelijk blijven de draden hangen achter een op de romp gemonteerde zinkanode: wanneer dit opofferingsmetaal, volgens plan corrodeert (ter voorkoming van het wegroesten van de romp), ontstaat vanzelf een spleet waarin lijnen kunnen vasthaken. Doordat er een lichte stroming staat, lukt het ook niet om de lijnen weg te houden van het deel van de romp waarvan we weten dat er zinkanoden zitten.

This calibration is not going according to plan. It is not possible to get the calibration sphere under the ship because the wires get stuck on the ship's hull somewhere below the water surface. The wires may get caught behind a zinc anode mounted on the hull: when this sacrificial metal corrodes according to plan (to prevent the hull from rusting away), a gap naturally forms into which lines can catch. Because there is a light current, it is also not possible to keep the lines away from the part of the hull where we know that there are zinc anodes.

Voor het calibreren gaat de Tridens met toestemming van de plaatselijke authoriteiten, voor anker net buiten het officiele ankergebied voor Aberdeen. Helaas zit beide ankers vast. Met veel duw- en trekwerk van de bemanning komt het bakboord anker toch los. - For calibration, with the approval of the local authorities, the Tridens anchors just outside the official Aberdeen anchorage area. Unfortunately both anchors are stuck. With a lot of pushing and pulling by the crew, the portside anchor comes loose.

Nadat de draden van de hengels, aan de calibratiebol zijn bevestigd, laat Dirk hem voorzichtig zakken. - After the rod wires are attached to the calibration spere, Dirk carefully lowers it.

Twee van de draden blijven voor de derde keer vastzitten. Na een hoop gehannes en voorzichtig trekken, lukt het om de bol weer aan boord te krijgen. Helaas zitten de draden zitten in de knoop. - Two of the wires get stuck for the third time. After a lot of fiddling and careful pulling, we manage to get the sphere back on board. Unfortunately, the wires are tangled.

Terwijl de dienstdoende ploeg bezig is met de calibratie, gooit Michael van Spelden een hengel uit en vangt een schar. - While the crew on duty is busy with the calibration, Michael van Spelden throws out a fishing rod and catches a dab.

Om de telkens vastzittende draden weer los te trekken zonder dat we de calibratiebol verliezen, verlenen Arnout Scheepmaker (op de foto) en Albert de Boer assistentie vanuit de MOB-boot. - Arnout Scheepmaker (in the picture) and Albert de Boer provide assistance from the MOB boat to free the stuck wires without losing the calibration bulb.

Uitzicht van de MOB-boot. - View from the MOB boat.

Albert de Boer maakt van de gelegenheid gebruik om een paar mooie foto's van de Tridens te maken. - Albert de Boer takes the opportunity to take some nice pictures of the Tridens.

Na onze vergeefse pogingen om een calibratie uit te voeren, varen we 'snachts langzaam naar het begin van het volgende transect op 57.13.11N-1.48.38W. De volgende ochtend om 3:55 UTC starten we vanaf dit punt naar het zuidoosten. Om 7:14 UTC op 56.53.18N-0.59.75W draaien we naar SW en om 11:49 UTC op 56.27.71N-1.54.94W naar het oosten. Het echogram blijft leeg, totdat er om 15:08 een klein, rood schooltje op de bodem verschijnt. Aangezien, we even daarvoor al een paar kleine rode stippen hebben gezien, besluiten we het, tegen beter weten in, toch maar te proberen. De vangst bestaat uit een halve mand schelvis, wijting, grauwe poon,13 haringen en 3 sprotjes.
After our futile attempts to carry out a calibration, we sail slowly at night to the start of the next transect at 57.13.11N-1.48.38W. The next morning at 3:55 UTC we start southeast from this point. At 7:14 UTC at 56.53.18N-0.59.75W we turn to SW and at 11:49 UTC at 56.27.71N-1.54.94W to the east. The echogram remains empty until a small red school appears at the bottom at 3:08 pm. Since we have already seen a few small red dots just before, we decide, against our better judgment, to give it a try. The catch consists of half a basket of haddock, whiting, gray gurnard, 13 herrings and 3 sprats.
Trek 19, 56.27.74N-0.53.60W, 25kg schelvis, wijting, grauwe poon, haring en sprot. - Haul 19, 56.27.74N-0.53.60W, 25kg haddock, whiting, gray gurnard, herring and sprat.

Huig de Vreugd schuift de vangst van trek 19 met zijn voeten naar de opvoerband. - Huig de Vreugd pushes the catch from haul 19 with his feet to the elevator belt.

In de vangst van trek 19 zitten ook veel oor- en enkele gele haarkwallen. - The catch of haul 19 also contains many moon- and a few lion's manes jelly's.

De vangst van trek 19 bevat ook 13 haringen en drie sprotjes. Hoewel het niet genoeg is voor een kompleet monster, verzamelen we toch gewicht, rijpheid en de gehoorsteentjes (voor de leeftijdsaflezing). Misschien kunnen we ze samenvoegen met een monster uit een latere trek. - The haul from haul 19 also includes 12 herrings and three sprats. Although it is not enough for a complete sample, we collect weight, maturity and otoliths (for the age reading). Maybe we can merge them with a sample from a later haul.

We hervatten het transect in oostelijke richting en draaien om 18:22 UTC naar het zuidwesten. Om 20:00 UTC op 56.20.53N-0.57.87W stoppen we voor de nacht.
We resume the transect eastbound and turn southwest at 18:22 UTC. At 20:00 UTC at 56.20.53N-0.57.87W we stop for the night.

Voortgang 16 juli 2021, 20:00 UTC - Progress 16 July 2021, 20:00 UTC.