Monday, 13 July 2020

Naar huis en voorlopige resultaten - Home and preliminary results

We weten uit ervaring dat er weinig haring of andere pelagische vis is te zien in het zuidelijke gebied. Bovendien is de bodem er zo hard, met zoveel hoogteverschillen, dat het eigenlijk niet mogelijk is om er te vissen. En inderdaad, na onze start op zondag 12 juli 2020 om 4:11 UTC op 54.40N-1.01E, zien we op de laatste twee transecten nauwelijks vis-echo's op het echolood. Er is dus ook niets om op te vissen.
Om 7:33 UTC op 54.28N-2.00E draaien we naar WNW op het volgende transect en om 15:18 UTC op 54.23N-1.46E naar ESE. Om 20:00 UTC nemen we nog een CTD (nr 34) op 53.27N-1.22E, waarna stoppen met de survey. We zetten koers naar Scheveningen.
We know from experience that there is little herring or other pelagic fish in the southern area. Moreover, the bottom is so hard, with so many differences in height, that it is actually not possible to fish there. Indeed, after our start on Sunday, July 12, 2020 at 4:11 UTC at 54.40N-1.01E, we hardly see any fish echoes on the echosounder on the last two transects. So there is also nothing to fish for.
At 7:33 UTC on 54.28N-2.00E we turn to WNW on the next transect and at 15:18 UTC on 54.23N-1.46E to ESE. At 20:00 UTC we take another CTD (no 34) on 53.27N-1.22E, after which the survey ends. We set course for Scheveningen.


Op maandag 13 juli om 9:00 UTC arriveren we in Scheveningen. Hieronder een overzicht van de voorlopige resultaten. - On Monday 13 July at 9:00 UTC we arrive in the port of Scheveningen. Below is an overview of the preliminary results.


Saturday, 11 July 2020

Meganyctiphanes norvegica en eindelijk haring - Meganyctyphanes norvegica and finally herring

We naderen het einde van de survey. Deze ochtend (Zaterdag, 11 juli 2020) zijn we gestart om 3:30 UTC op 55.26N-0.03E richting het zuidwesten. Om 6.07 UTC zien we scholen die heel zwak te zien zijn op het scherm van de 38kHz. Ze zijn helemaal niet zichtbaar op de 18kHz, maar de 120kHz en 200kHz tonen rode scholen. Dit soort aantekeningen zien we niet vaak tijdens dit onderzoek. Het duidt op scholen die bestaan uit vissen zonder zwemblaas, zoals makreel en zandspiering. In de stellige verwachting dat het makreel is, zetten we het net uit voor trek 22. De vangst valt erg tegen: het bestaat uit een halve mand kwallen met een mix van vissen. Op het dek liggen exemplaren van kreeftachtigen van enkele centimeters die te klein zijn om te vangen met dit pelagische trawlnet. Het is noordelijke krill (Meganyctiphanes norvegica). Zeer waarschijnlijk bestaan de waargenomen scholen uit deze soort!

We are getting at the end of the survey. This morning (Saturday, July 11 2020) we started at 3:30 UTC at 55.26N-0.03E heading southwest. At 6.07 UTC we see schools that are very poorly visible on the screen of the 38 kHz. They are not visible at all at 18kHz, but the 120kHz and 200kHz show red schools. We don't often see these kinds of recordings during this research. It normally refers to schools consisting of fish without a swim bladder, such as mackerel and sandeel. In the firm expectation that it is mackerel, we shoot the net for haul 22. The catch itself is very disappointing: it consists of half a basket of jellyfish with a mix of fish. However - more exciting - on the deck are specimens of crustaceans of a few centimeters which too small to catch with this pelagic trawl. It is northern krill (Meganyctiphanes norvegica). Most likely, the observed schools consist of this species!

Trek 22, 11 juli 2020, 55.16N-0.38W, 23.7kg gemenge vangst (17kg gele haarkwal). Deze figuur toont de echogrammen van vijf verschillende frekwenties. Bovenste rij twee echogrammen: 38kHz(l), 18kHz(r). Onderste drie echogrammen: 70kHz(l), 120kHz(m) en 200kHz(r). - Haul 22, July 11, 2020, 55.16N-0.38W, 23.7kg mixed catch (17kg lion's mane jelly). This figure shows the echograms of five different frequencies. Top row two echograms: 38kHz (l), 18kHz (r). Bottom three echograms: 70kHz (l), 120kHz (m) and 200kHz (r).

De scholen van trek 22, bestaan waarschijnlijk uit noordelijke krill (Meganyctiphanes norvegica). - The school from haul 22 consist most likely of northern krill (Meganyctiphanes norvegica).

De hele vangst van trek 23, afgezien van de gele haarkwallen. De grotere vissen: enkele makrelen, schelvis, grauwe poon en sprot. De kleinere vissen: kleine schelvisjes, kever, wijting, kabeljauw, zandspiering, kristalgrondel. Geen vis: noordelijke krill. - The whole catch of haul 23, apart from the lion's mane jellyfish. The larger fish: some mackerels, haddock, grey gurnard and sprat. The smaller fish: small haddock, Norway pout, whiting, cod, sandeel, crystal goby. No fish: northern krill.

Nogal onverwacht verschijnt er een flinke school onder het schip. Voordat we het net uitzetten, gaan we even van het transect af om te kijken of er meer scholen zijn. Dat is niet het geval, dus als we een monster vis willen verzamelen, zal het van deze school moeten komen! We zoeken de school op met de sonar en vissen er recht op af. Behalve de school zijn er ook kleine roodgroene "spikkels" op zo'n vijf meter boven de bodem. Daarvan zien we op de netsonar ook wat in het net gaan tijdens trek 23. Maar dan verschijnt de school in de netopening. We worden verrast door de hoeveelheid en beginnen snel met halen. Bij het halen zien we al haringen in de grotere mazen vastzitten. Even later ligt de gevulde kuil als een enorme worst achter het schip. De vangst - de helft haring, de andere helft wijting - is veel groter dan de bedoeling was. Afgezien van trek 3 (jonge haring), is dit de eerste trek met haring! Van de haring die niet nodig is voor het onderzoek, zoekt de bemanning de maatjes eruit: deze worden gekaakt en vermengd met zout. vervolgens laat men ze een etmaal staan in grote vaten. Later deze week worden ze in emmertjes gedaan.
De "spikkels" (kleine schooltjes) kunnen waarschijnlijk worden toegeschreven aan wijting.

Rather unexpected a big school appears under the vessel. Before shooting the net, we first move from the transect to see if there are more of these schools around. That does not seem to be the case, meaning that if we want to collect a fish sample, we depend completely on this sole school. We look it up with the sonar and fish right towards it. Apart from the school, there are also small red/green "speckles" about five meter above the seafloor. On the netsonar, we see some of these going into the net during haul 23. Then the target school appears in the opening of the net. The echo seem to indicate that the quantity is higher than expected and we quickly start hauling. During hauling we see some herring as stickers in the larger meshes. Moments later, the filled codend lies behind the ship like a huge sausage. The catch - half herring, half whiting - is much larger than intended. Apart from haul 3 (young herring), this is the first haul with herring! The crew selects the herring that is not needed for the research: they are gilled and mixed with salt. They are then left for 24 hours in large barrels and will be put in buckets later this week.
The "speckles" (actually small schools) can probably be attributed to whiting.
Trek 23, 11 juli 2020, 55.02N-1.00W, 21317kg haring(52%) and wijting(47%) (sprot 0.3%). - Haul 23, July 11 2020, 55.02N-1.00W, 21317kg of herring(52%) and whiting(47%) (sprat 0.3%).

De goedgevulde kuil van het net ligt achter het schip. - The well filled codend of the net lies behind the vessel.

De vangst wordt aan boord gebracht door telkens een zak van de kuil af te snoeren. - The catch is brought aboard by repeatedly towing off a sack - called a "box".

Een van de zakken wordt aan boord gehesen. - One of the boxes is lifted on board.

De vangst van trek 23 in de last: haring en wijting. - The catch of haul 23 in the hold: herring and whiting.

Aan de band worden de maatjes worden eruit gehaald en gekaakt. Een goede maatjesharing heeft nog geen ontwikkelde hom of kuit - At the sorting belt, the "maatjes" are selected and gilled. A right maatjesherring has not yet developed gonads.

De gekaakte haring wordt door Jack Kraak en Gerco Kuijt met zout vermengt in de warrelbak. - The gilled herring is mixed with salt by Jack Kraak and Gerco Kuijt in the so called "warrelbak".

De licht gezouten haring wordt in grote vaten gedaan. Deze laat men een etmaal staan, voordat de haring wordt overgebracht in emmertjes en wordt ingevroren. - The lightly salted herring is put in large barrels. It is left to stand for 24 hours before the herring is transferred to buckets and frozen.

Een zeldzame waarneming: een kakende Urker! - A rare observation: a fisherman from (the former Isle of) Urk! (The people of Urk are known for their skills of fishing for flatfish with beam trawl; they are rarely spotted in pelagic fishery environments)

Een blije bemanning, na het haringkaken! - A happy crew after gilling of herring!


Om 20:05 UTC stoppen op 54.40N-0.58E voor de nacht. At 20:05 UTC we stop at 54.40N-0.58E for the night.

Haring - of schelvishaai? - Porbeagle or haddock shark?

Op het bovenste kaartje hieronder zie je de afgelegde transecten en de verspreiding van haring op basis van de gegevens tot en met 9 juli 2020. Het onderste kaartje toont de posities van de vistrekken en CTD stations. -  The top map below shows the transects sailed  and the distribution of herring based on the data up to 9 July 2020. The bottom map shows the positions of the fishing spots and CTD stations.


In de ochtend van vrijdag 10 juli 2020, beginnen we om 3:20 UTC vanaf 56.07N-0.13W naar het westen. Om 5:39 UTC op 56.07N-0.57W draaien op het volgende transect, dat van het noordwesten naar het zuidoosten loopt. Om 10:01 UTC zien we hoge - niet al te dichte - scholen, waarop we uitzetten voor trek 20. De vangst bestaat uit makreel, schelvis, wijting en een halve vismand haring. Met deze vangst kunnen we niet goed beoordelen uit welke soorten de scholen op het echogram bestaan. Daarom vissen we nog een keer (trek 21) als we weer dezelfde visscholen zien. - On the morning of Friday, July 10, 2020, we start at 3:20 UTC from 56.07N-0.13W to the west. At 5:39 UTC at 56.07N-0.57W we turn on the next transect, which runs from northwest to southeast. At 10:01 UTC we see high - not too dense - schools, that we target in haul 20. The catch consists of mackerel, haddock, whiting and half a basket of herring. With this catch, we cannot properly assess the compostion of the schools on the echogram. That's why we fish again (haul 21) when we see the same type of fish schools soon after.

Trek 20, 10 juli 2020, 55.54N-0.22E, 512kg: 58% schelvis, 29% wijting, 9% makreel en 4% haring. - Haul 20, July 10, 2020, 55.54N-0.22E, 512kg: 58% haddock, 29% whiting, 9% mackerel en 4% herring.


De vangst van trek 20: een mengsel van makreel, schelvis, wijting en zelfs wat haring. - The catch of haul 20: a mixture of mackerel, haddock, whiting and even some herring.

Hendrik-Jan Westerink meet en weegt de haring van trek 20. - Hendrik-Jan Westerink measures and weighs the herring of haul 20.

Trek 21, 10 juli 2020, 55.53N-0.28E, 3720kg: 95% schelvis, 5% wijting en een haringhaai van ongeveer 150kg. - Haul 21, 10 July 2020, 55.53N-0.28E, 3720kg: 95% haddock, 5% whiting and a porbeagle of about 150kg.

Tijdens trek 21 lukt het om wat van de scholen te vangen. Bij het halen blijkt er een grote haringhaai in de kuil te zitten. Door de ruwe huid blijft het dier hangen en draait de kuil een slag, waardoor het niet meevalt om hem eruit te krijgen. Er zit ongeveer drie en een halve ton in de kuil, we laten naar schatting anderhalve ton uit het net lopen in de hoop dat de haai er ook uit zwemt zodat hij dit avontuur overleeft. Helaas mislukt dit plan. Uiteindelijk wordt de kuil aan boord gehezen en wordt het dier er met veel moeite door de bemanning uitgehaald. Aangezien hij nog leeft, wordt hij direct weer overboord gezet.
De vangst van deze trek bestaat uit schelvis. Hieruit kunnen we concluderen dat de waargenomen scholen op het echogram zeer waarschijnlijk kunnen worden toegeschreven aan deze soort.
During haul 21 we manage to catch some of the schools. When the net is hauled it turns out there is a large porbeagle in the codend. Due to its rough skin, the animal sticks halfway the codend which becomes twisted, making it difficult to get the animal out. There is about three and a half tons in the codend. We let an estimated one and a half tons out of the net in the hope that the shark will swim out and survives this adventure. Unfortunately, this plan fails. In the end, codend is lifted on board and the animal is taken out with great difficulty by the crew. Since he is still alive, he is immediately thrown overboard.
The catch of this haul consists of haddock. From this we can conclude that the observed schools on the echogram can most likely be attributed to that species.

In trek 21 zit een grote haai. Het dier blijft met zijn ruwe huid halverwege de kuil hangen, waardoor de kuil ook nog een slag draait. - There is a large shark in haul 21. - The animal sticks with its rough skin halfway the codend, so that it twists.

Het valt niet mee om de haai uit de kuil te halen. - It is not an easy job to get the shark out of the codend.Het is een haringhaai (Lamna nasus). Het dier leeft nog. - It is a porbeagle (Lamna nasus). The animal is still alive.

Nadat ze hem overboord hebben gezet, kijken de bemanningsleden of ze kunnen zien hoe hij wegzwemt. - After having released it alive, the crew looks in order to see if they can see it swim away.

Bemanningslid Wilko Klein met achter zich de vangst van trek 21 in de last. - Crew member Wilko Klein with behind him the catch of haul 21 in the hold.

De vangst van trek 21 overtuigd ons ervan dat de scholen voornamelijk uit schelvis bestaan. - The catch of haul 21 convinces us that the school consist mainly of haddock.
Thursday, 9 July 2020

Een drukke ochtend en het inkorten van de voorlopers- A busy morning and shortening of the sweeps

Op donderdag 9 juli 2020, hervatten we de survey om 3:12 UTC op 56.22N-0.13W in oostelijke richting. Om 4:50 ziet Benoit kleine schooltjes op de bodem en besluit om te gaan vissen (trek 17). Bij het uitzetten van het net ziet schipper Kinne Reichgeld grote scholen op de sonar. We besluiten om eerst op die scholen te gaan vissen. De verwachtingen zijn hoog: zou dit dan toch eindelijk haring zijn? De vangst is een kleine drie ton schelvis (8% makreel). Direct daarna vissen we aan de grond op de kleine schooltjes. De vangst verschilt niet veel van de voorgaande trek. Er zit wat wijting bij dit keer... en 53 haringen. We concluderen dat de samenstelling van de echo's aan de grond niet wezenlijk verschilt van de de grote pelagische scholen.
On Thursday, July 9, 2020, we resume the survey at 3:12 UTC at 56.22N-0.13W in eastern direction. At 4:50 am Benoit sees small schools on the bottom and decides to go fishing (haul 17). During shooting of the net, skipper Kinne Reichgeld sees large schools on the sonar. We decide to fish for those schools first. The expectations are high: will this finally be herring? The catch is a small three tons of haddock (8% mackerel). Immediately afterwards we fish close at the seafloor at the small schools. The catch is not much different from the previous haul. The difference is that there's some whiting with it this time ... and 53 herrings. We conclude that the composition of the bottom echo's is not really different from the big pelagic schools.


Trek 17, 9 juli 2020, 56.22N-0.18E, 2900kg schelvis met 8% makreel. - Haul 17, 9 July 2020, 56.22N-0.18E, 2900kg haddock with 8% mackerel

Trek 18, 9 juli 2020, 56.22N-0.18E, 1223kg schelvis met 10% makreel, 10% wijting (en 53 haringen). - Haul 17, 9 July 2020, 56.22N-0.18E, 1223kg haddock with 10% mackerel, 10% whiting (and 53 herrings).

De bemanning achterop het dek tijdens het halen van het net. - The crew at the rear deck during hauling of the trawl net.

De kuil van het net met de vangst staat op het punt om opgehezen te worden. - The codend with the catch is about to be raised.

De vangst van trek 17. De samenstelling van trek 18 is vrijwel hetzelfde: alleen wat meer wijting. - The catch of haul 17. The composition of haul 18 is pretty much the same: only a bit more whiting.


Op het filmpje zie je hoe de kuil van het net met de vangst van trek 17 boven het geopende luik van de last wordt getild. Vervolgens wordt de kuil geopend en valt de vangst naar beneden in de last. In het filmpje hieronder zie je hoe de vangst in de last terecht komt (trek 18).
In the video you can see how the net of the net with the catch of haul 17 is lifted above the opened hatch to the hold. The codend is then opened and the catch falls down into the hold. In the video below you can see how the catch ends up in the load (haul 18).


De bemanning aan de koffie na trek 18. Van links naar rechts: Kinne Reichgeld, Gerco Kuijt, Tiemen Kramer en Jeroen Hollander. - The crew, coffee drinking after haul 18. From left to right: Kinne Reichgeld, Gerco Kuijt, Tiemen Kramer and Jeroen Hollander.

Hendrik-Jan en André registreren de gegevens van de 53 haringen die ook in de vangst zaten. Per cm lengteklasse worden van 5 exemplaren achtereenvolgens lengte, gewicht, geslacht en rijpheid geregistreerd. - Hendrik-Jan and André record the data of the 53 herrings that were also caught. Per cm length class, length, weight, sex and maturity of 5 specimens are successively registered.

Tenslotte wordt van elke haring de twee otolieten (gehoorssteentjes) verzameld voor het bepalen van de leeftijd, later in het laboratorium. - Finally, the two otoliths (auditory stones) of each herring are collected for age determination, later in the laboratory.

André heeft de otolieten van een haring uit de kop verwijderd en doet ze voorzichtig in het genummerde vakje van de verzamelplaat. - André has removed the otoliths of a herring from the head and carefully puts them in the numbered compartment of the collection plate.

We varen door naar het oosten. Om 13:05 UTC komen we op 56.22N-1.42E bij het einde van het transect en draaien naar het zuidwesten. Om 15:04 draaien we op 56.07N-1.13E naar het westen op het volgende transect. Om 16:43 UTC vissen we op hetzelfde soort scholen die we in de ochtend zagen. Het zal wel weer schelvis zijn. Nee dus. Hoewel er ook schelvis en wijting in zit, bestaat de vangst vooral uit makreel. Dat is vreemd, want we zagen geen makreel-scholen op het echogram - deze kun je herkennen doordat ze op de echogrammen van de hogere frequenties sterkere echo's geven dan op de lagere frequenties. Bovendien zijn we er van overtuigd dat we de makreel niet hoger in de waterkolom hebben opgepikt tijdens het halen, want we zagen de vis op de netsonde (sonar in de netopening) in het net zwemmen toen het net bij de bodem was. Mogelijk zit de makreel zo dicht tegen de grond, dat we het niet kunnen zien.
We continue to the east. At 13:05 UTC we arrive at 56.22N-1.42E at the end of the transect and turn southwest. At 15:04 we turn west on 56.07N-1.13E on the next transect. At 16:43 UTC we are fishing for the same kind of schools we saw in the morning. We assume that it will be haddock again. Well no. Although it also contains haddock and whiting, the catch mainly consists of mackerel. That is strange, because we did not see mackerel schools on the echogram - you can see this because this species gives stronger echoes on the echograms of the higher frequencies than on the lower frequencies. Also, we are convinced that we did not pick up the mackerel higher in the water column during hauling, as we saw the fish swimming in the net on the trawl sonar when it was still at the bottom. The mackerel may be so close to the ground that we cannot see it.

Tussen trek 18 en 19, is de bemanning bezig met het inkorten van de voorlopers van de trawl - dat zijn de kabels tussen de visborden en het net. Dit is nodig omdat we de komende drie dagen in ondieper water terecht komen.
Between haul 18 and 19, the crew is shortening the sweeps of the trawl - those are the lines between the trawl doors and the net. This is necessary because we will end up in shallower water for the next three days.

Bij het vissen komt meer kijken dan alleen uitzetten en halen van het net. De bemanning splitst een oog in de voorloper van de viskabel. Van links naar rechts: Arie-Jan Plug, Huig de Vreugd en Arie Krijgsman. - Fishing involves more than just shooting and hauling of the net. Here the crew makes an connection eye in sweeps of the fishing cable. From left to right: Arie-Jan Plug, Huig de Vreugd and Arie Krijgsman.


Trek 19, 9 juli 2020, 56.07N-0.39E, 1414kg makreel, 100kg schelvis, 14kg wijting en ... 3 haringen. - Haul 19, 9 July, 2020, 56.07N-0.39E, 1414kg mackerel, 100kg haddock, 14kg whiting and ... 3 herrings.


De zee is heel calm. Af en toe zwemt een zeekoet met zijn kuiken langs. Excuses voor de matige kwaliteit van de foto (genomen met een smartphone). - The sea is dead calm. Occasionaly a guillemot with his chick swims along. Sorry for the poor quality of the photo (taken with a smartphone).

De vangst van trek 19 in de last. Doordat de makreel in de kuil van het net tegen elkaar aan geperst wordt, raakt het spoelwater vermengt met bloed. - The catch of haul19 in the hold. Because the mackerel is pressed together in the codend of the net, the rinsing water mixes with blood.Wednesday, 8 July 2020

Kleine achtarm - Curled octopus

Nog net op het "Noorse" transect zien we schooltjes - om 9:57 UTC. Het is niet veel, maar we vissen er wel op. Wanneer je tijdens een hydro-akoestische survey weinig ziet, moet je nu eenmaal op weinig vissen, want je moet voldoende informatie hebben om akoestische waarden toe te kennen aan de echo's die je waarneemt. De vangst bestaat voornamelijk uit schelvis. Er zit ook nog wat wijting doorheen en een paar kevers. Dit hebben we al eerder gezien... - Just still on the "Norwegian" transect we see schools - at 9:57 UTC. It is not much, but we fish for it. When you see little during a hydro-acoustic survey, you simply have to fish for little, because you need enough information to assign acoustic values to the echoes that you observe. The catch consists mainly of haddock. It also has some whiting through it and a few Norway pout. We've seen this before ...
Trek 15, 7 juli 2020, 57.37N-2.03E, 620 kg schelvis (85%), wijting (14%) en kever (1%). - Haul 15, 7 Juli 2020, 620 kg haddock (85%), whiting (14%) en Norway pout (1%).

De vangst van trek 15 valt in de last. - The catch of haul 15 falls into the hold.

De vangst van trek 15 bestaat voornamelijk uit schelvis. - The catch of haul 15 consists mainly of haddock.

Arie Krijgsman verzameld een mand vis uit de vangst om uit te zoeken en door te meten. - Arie Krijgsman collects a basket of fish from the catch for sorting and measuring.

Het 56.37N transect gaat dwars over de zogenaamde Duivelse gaten. Dit zijn een aantal diepe geulen die zijn uitgesleten door ijs en smeltwater tijdens een van de latere ijstijden: de diepte rond de Duivelse gaten is ongeveer 70-80m, terwijl het het diepste gat 230m is (op het echogram van trek 14 is een van die gaten te zien). Na trek 15 zien we nog veel meer soortgelijke echo's. We vissen hier niet op onder de aanname dat de samenstelling vergelijkbaar is met de schooltjes van deze trek. - The 56.37N transect crosses the so-called Devil's hole. This is a group of deep trenches carved by ice and melt water during one of the later ice ages: the depth around the Devil's Holes is about 70-80m, while the deepest hole is 230m (on the haul 14 echogram is one of these holes). After haul 15 we see many more similar schools. We do not fish for this under the assumption that the composition is comparable to the schools of this haul.

We varen door tot het westelijke einde van het transect (22:50 UTC, 56.37N-0.42W). In de nacht varen we naar het noordelijk gelegen begin van het zigzag-transect op 57.16N-1.45W. Hier beginnen we op woensdagochtend 8 juli om 4:12 UTC. Om 4:40 UTC zetten we uit op een laag met rood-groen gespikkel. Gelukkig zijn de echo's hoog, want het is hier beslist niet mogelijk om vlak boven de bodem te vissen (zie echogram). - We continue until the western end of the transect (22:50 UTC, 56.37N-0.42W). At night we sail to the northern start of the zigzag transect at 57.16N-1.45W. Here we start on Wednesday morning July 8 at 4:12 UTC. At 4:40 UTC we shoot the net on a layer with a red-green speckles. Fortunately, the echoes are high, because it is certainly not possible to fish right above the bottom (see echogram).

Trek 16, 8 juli 2020, 57.13N-1.38W, 44kg gele haarkwal, 5.3kg sprot, 1.7kg schelvis (zandspiering, kristalgrondel). - Haul 16, July 8, 2020, 57.13N-1.38W, 44kg Lion's mane jellyfish, 5.3kg sprat, 1.7kg haddock (sandeel, crystal goby, haring).

Een deel van de vangst van trek 16 op de sorteerband. Links een van de 7 haringen in de vangst. - Part of the catch of haul 16 on the sorting belt. To the left one of the 7 specimens of herring in the catch.

In trek 16 bevindt zich een vrij groot exemplaar van een noordzee octopus of kleine achtarm (Eledone cirrhosa). Hij is levend overboord gezet. - In haul 16 is a specimen of a curled-, horned or lesser octopus (Eledone cirrhosa). It has been released alive.


Tuesday, 7 July 2020

Scheveningen, tussentijdse resultaten en herstart - Scheveningen, interim results and restart

Op 3 juli 2020 om 11:00 UTC komen we aan in Scheveningen. Drie van de onderzoekers stappen meteen in het klaarstaande taxibusje. De andere twee gaan op eigen gelegenheid naar huis. - We arrive in Scheveningen on July 3, 2020 at 11:00 UTC. Three of the researchers immediately get into the waiting taxi van. The other two go home on their own.

Aankomst in Scheveningen. Aan stuurboord ligt het schip van de kustwacht, de "Barend Biesheuvel". - Arrival in Scheveningen. On the starboard side is the coastguard ship, the "Barend Biesheuvel".

In het taxi busje. - In the taxi van.

Hieronder kun je de voorlopige resultaten zien van het eerste deel van de survey. Van boven naar beneden wordt de relatieve verspreiding getoond van haring (HER), sprot (SPR) en kever (NOP). Zie de blog-aflevering van 30 juni voor uitleg over de akoestische waarden. Het onderste kaartje toont de CTD-stations en de uitgevoerde vistrekken. Samengevat: er zit erg weinig haring in het gebied dat door Tridens is onderzocht, er zit - net als in andere jaren - sprot in de Moray Firth, maar dit keer ook in het aangrenzende noordwestelijke deel van het gebied in de Noordzee. Kever zit overal in het gebied. - Below you can see the preliminary results of the first part of the survey. From top to bottom, the relative distribution of herring (HER), sprat (SPR) and Norway pout (NOP) is shown. See the June 30 blog episode for an explanation of the acoustic values. The bottom map shows the CTD stations and the fish hauls carried out. In summary: there is very little herring in the area that Tridens has investigated, as in other years there is sprat in the Moray Firth, but this time also in the adjacent north western part of the area in the North Sea. Norway pout is everywhere in the area.
Na een weekeinde thuis, verlaat Tridens de haven van Scheveningen op 6 juli 2020 om 8:45 UTC. We zetten koers naar 56.37N - 2.37E, het startpunt van het stuk transect dat we overnemen van onze Noorse collega's. We hebben de wind (WNW) van 6-7 beaufort tegen, waardoor de we pas om 8:00 UTC op deze locatie van start kunnen gaan. - After a weekend at home, Tridens leaves the port of Scheveningen on July 6, 2020 at 8:45 UTC. We set course for 56.37N - 2.37E, the eastern starting point of the transect section that we take over from our Norwegian colleagues. We have a headwind (WNW) of 6-7 Beaufort, so we can only start at this location at 8:00 UTC.
Tussen de pieren bij het verlaten van de haven van Scheveningen. - Between the piers when leaving the harbor of Scheveningen.

Cruiseboten en andere schepen liggen voor anker voor Europort, Rotterdam in afwachting van betere tijden in verband met de Covid-19-crisis. - Cruise boats and other ships are anchored off Europort, Rotterdam in anticipation of better times related to the Covid-19 crisis.